ශ්‍රී ලංකාවේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවේ කේන්ද්‍රස්ථානය පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය වේ. ජාතික පවුල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහන තුළ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවේ සහ පවුල් සැලසුම් සේවාවේ සැලසුම්කරණය, සම්බන්ධීකරණය, නියාමනය සහ ඇගයීම සදහා මෙම ආයතනය විසින් වගකීම දරනු ලැබේ.

ජාතික පවුල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහන තුළ, මාතෘ සෞඛ්‍ය, ළමා සෞඛ්‍ය, කාන්තා සෞඛ්‍ය සහ පවුල් සංවිධාන කටයුතු අංගයන් වේ.

පසුගිය වසර කිහිපය කුළ සිදුවූ ජන විද්‍යාත්මක වෙනස්වීම් හමුවේ, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය භූමිකාව තුළ සිදුවන කාලීන වෙන්සකම් සදහාද මැදිහත්වීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබිඹු වී ඇත. එබැවින් පවතින වැඩසටහන තුළ නවතම අංගයන්ද එක්රැස් වී ඇත.

එලෙස සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශ සහ රෝහල් ඇතුළු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානවලින් සමන්විත පුළුල් ජාලයක් හරහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවාව තුළ යටිතල ව්‍යුහය ගොඩනගමින් උපරිම සේවාවක් සැපයීමට, මෙම ආයතනය මහඟු කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි.