පූර්ව ප්‍රසව හා පසු ප්‍රසව සංරක්ෂණ ඒකකය

ඒකකයේ කාර්යභාරයන්

 • දැනට පවතින විද්‍යාත්මක සාක්ෂි ඇතුළත්ව වෘත්තීමය සංවිධාන සහ සංවර්ධන කොටස්කරුවන් සමඟ සහයෝගීත්වයෙන් මාතෘ සංරක්ෂණයට අදාල ක්‍රමෝපායයන් මාර්ගෝපදේෂණ, කෙටුම්පත්, චක්‍රලේඛන සංශෝධනය කිරීම සහ ගොඩනැඟීම
 • ජාතික පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන් මාතෘ සංරක්ෂණයට අදාල ගැටළු සඳහා තාක්ෂණික සහය සැපයීම
 • මාතෘ සංරක්ෂණය පිළිබඳව ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලයේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු මෙවලම් ගොඩනැගීම සහ අනුවර්තනය කිරීම
 • මාතෘ සංරක්ෂණය පිළිබඳව ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලයේ හැකියාවන් ගොඩනැගීම
 • මාතෘ සංරක්ෂණයට අඳාල චර්යා වෙනස් කිරීමේ සන්නිවේදනය ගොඩනැගීම
 • මාතෘ සංරක්ෂණයට අවශ්‍ය සේවා සැපයුම් (Loqistics) (ක්ෂුද්‍ර පෝෂක, උපකරණ, මුද්‍රිත ආකෘති ආදිය)
 • නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් (මහජන සෞඛ්‍ය II) මුලසුන හොබවන මාතෘ සංරක්ෂණය සඳහා වූ උපදේශන කමිටුව රැස්කිරීම
 • උපාධි අපේක්ෂකයින්ට සහ පශ්චාත් උපාදිය සඳහා ඉගැන්වීම් කටයුතු සිඳු කිරීම (ප්‍රජා සෞඛ්‍ය, වෛද්‍ය පරිපාලනය - විද්‍යාවේදී උපාධිය ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව ආදිය)
 • සුපරීක්ෂණ සහ ඇගයීම් ඒකකය සමඟ මාතෘ සංරක්ෂණ වැඩසටහන සුපරීක්ෂණය කිරීම සහ ඇගයීම
 • පර්යේෂණ ඒකකය සමඟ මාතෘ සංරක්ෂණයට ආශ්‍රිත ගැටළු පිළිබඳව මෙහෙයුම් පර්යේෂණ සිදුකිරීම

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශන
 • Emonc (හදිසි ප්‍රසව සහ නව ජන්ම සංරක්ෂණය) දේශීය වාර්තාව 2012
 • Emonc (හදිසි ප්‍රසව සහ නව ජන්ම සංරක්ෂණය) පළාත් වාර්තාව 2012
 • පූර්ව ප්‍රසව සැසි ක්ෂේත්‍ර කාර්යමණ්ඩලය සඳහා අත්පොත
 • ගර්භණී සහ පසු ප්‍රසව සමයේ ව්‍යායාම අත්පොත
 • ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව - සිංහල
 • ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව - දෙමළ
 • ගර්භණී කාන්තාවන් සඳහා අත්පොත - සිංහල
 • ගර්භණී කාන්තාවන් සඳහා අත්පොත - දෙමළ
 • ආයතනික මාතෘ සංරක්ෂණය - සේවා, උපකරණ සහ ඖෂධ සඳහා න්‍යායන්
 • අඩුබර උපත් වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රමෝපායයන්
 • මාතෘ සංරක්ෂණය - (ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා මාර්ගෝපදේශනය) - සිංහල
 • මාතෘ සංරක්ෂණය - (ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා මාර්ගෝපදේශනය) - ඉංග්‍රීසි
 • මාතෘ සංරක්ෂණය සඳහා ජාතික මාර්ගෝපදේශන
 • ගර්භණීභාවය, දරු උපත, පසු ප්‍රසව සහ නව ජන්ම සංරක්ෂණය අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සැපයීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනය - සිංහල
 • ගර්භණීභාවය, දරු උපත, පසු ප්‍රසව සහ නව ජන්ම සංරක්ෂණය අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සැපයීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනය - දෙමළ
 • ගර්භණී සටහන් පත
මාර්ගෝපදේශන සහ චක්‍රලේඛන
 • පූර්ව ප්‍රසව සංරක්ෂණය පිළිබඳ චක්‍රලේඛනය - සිංහල
 • පූර්ව ප්‍රසව සංරක්ෂණය පිළිබඳ චක්‍රලේඛනය - ඉංග්‍රීසි
 • පූර්ව ප්‍රසව සංරක්ෂණය පිළිබඳ චක්‍රලේඛනය - දෙමළ
 • ගර්භණී සමයේ නිරක්තිය වැළැක්වීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනය
 • ගර්භණී සමයේ දියවැඩියාව පූර්ව පරීක්ෂණ සඳහා මාර්ගෝපදේශනය
 • ගෘහස්ථ රැකවරණය සැපයීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරිනියට අවශ්‍යවන උපකරණ ලැයිස්තුව
 • කිරිදෙන මව්වරුන් හට ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අතිරේක ලබාදීම
 • පසුප්‍රසව සංරක්ෂණය පිළිබඳ චක්‍රලේඛනය - දෙමළ
 • පසුප්‍රසව සංරක්ෂණය පිළිබඳ චක්‍රලේඛනය - ඉංග්‍රීසි
 • පසුප්‍රසව සංරක්ෂණය පිළිබඳ චක්‍රලේඛනය - සිංහල
 • ගර්භණී සමයේ රෝගී තත්වයන් හා පසු ප්‍රසව සංකූලතා වාර්තා කිරීම
 • මාතෘ සංරක්ෂණ වැඩසටහනට අවශ්‍ය ෆෝලික් අම්ලය මි.ග්‍රෑ. එකේ ( 1-mg ) පෙති සැපයීම
 • පූර්ව ප්‍රසව සමයේ Rh සාධකය ඝෘණ මව්වරුන් සඳහා නිවාරක ලෙස ලබාදෙන Anti D ප්‍රතිදේහ ලබාදීම

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන අංකය
(කාර්යාලය)
වෛද්‍ය ඉරෝෂා නිලවීර ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ  +94 712 055 801
වෛද්‍ය නුවන් නූපහේවා  වෛද්‍ය නිලධාරී +94 112 696 970
වෛද්‍ය සමන්ත ජයසිංහ වෛද්‍ය නිලධාරී +94 112 696 970
වෛද්‍ය ඒ එප්  පසාල් ප්‍රජා වෛද්‍ය පිළිබඳ ලේඛකාධිකාරී        ,
කේ.ඩී.එච්. කල්පනා චතුරංගනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී +94 112 696 970

ප්‍රසව හා නව ජන්ම සංරක්ෂණ ඒකකය

ඒකකයේ කාර්යභාරයන්

පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ප්‍රසව හා නව ජන්ම සංරක්ෂණ ඒකකය යනු ජාතික ප්‍රසව හා නව ජන්ම සංරක්ෂණ වැඩසටහනෙහි කේන්ද්‍රස්ථානය වන අතර එහි අරමුණ වන්නේ මාතෘ හා නවජන්ම රෝගි තත්වයන් හා මරණ අඩු කිරීමයි.

එහි මධ්‍ය කාලීන ක්‍රමවේදයන් වන්නේ;

 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය / පවුල් සංවිධාන ප්‍රතිපත්තිය තුල ප්‍රසව හා නව ජන්ම රැකවරනය සැළසීම සහතික කිරීම
 • ප්‍රසව හා නව උපත් රැකවරණය ප්‍රමාණවත්ව සැළසීම සහතික කිරීම
 • ආයතන තුලදී හා ක්ෂේත්‍රයේදී කාන්තාවන් හා නව ජන්මියන් හට ගුනාත්මක ප්‍රසව හා නව ජන්ම සංරක්ෂණ‍ය ලබාදීම හා තහවුරු කිරීම
 • අභ්‍යන්තර ගර්භීනී හා පූර්ව නව උපත් රැකවරණ පිළිබඳ අත්‍යාවශ්‍යසේවා පැකේජයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කරලීම
 • ප්‍රසව හා නව ජන්ම සංරක්ෂණය දියුණු කිරීමට හා යාවත්කාලීනකළ සාක්ෂි මත පදනම් වූ තාක්ෂණික මගපෙන්වීම සහ යොමු කිරීම් තිබීම සහතික කිරීම
 • ප්‍රසව හා නව ජන්ම රැකවරණ වැඩිදියුණු කරලීම සදහා සහායක සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සහතික කිරීම. (විද්‍යාගාර, විකිරණය, රුධිර පාරවිලයනය, හා දැඩි සත්කාර)
 • කුසලතා හා හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම
 • ළදරු මිතුරුරෝහල් පද්ධතියක් ඵලදායි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශන මාර්ගෝපදේශ පුහුණු අත්පොත්
ගර්භිනී ප්‍රසව හා පසු ජන්ම හා නව ජන්ම රැකවරණ මාර්ගෝපදේශය (සිංහල)

ගොඩනැගීම හා වෙනත් මාර්ගෝපදේශ

 • නව දැඩි සත්කාර ඒකක
 • විශේෂ ළදරු රැකවරණ ඒකක
 • මව් ළදරු මධ්‍යස්ථාන
ලෝක ‍සෞඛ්‍ය සංවිධාණය අථ්‍යාවශ්‍ය නව ජන්ම රැකවරණ පාඨමාලාව - පුහුණු අත්පොත (සිංහල හා දෙමළ)
ගර්භිනී ප්‍රසව පසු ප්‍රසව හා නව ජන්ම රැකවරණ මාර්ගෝපදේශය (නව ජන්ම ඒකකය-දෙමළ) සුත්‍රිකාගාර කළමනාකරණ මාර්ගෝපදේශ (සිංහල හා දෙමළ) ලෝක ‍සෞඛ්‍ය සංවිධාණය අත්‍යාවශ්‍ය නව ජන්ම රැකවරණ පාඨමාලාව - සහභාගිවන්නාගේ අත්පොත (සිංහල හා දෙමළ)
ශ්‍රි ලංකාවේ මාතෘ හා නව ජන්ම සෞඛ්‍ය පිළිබඳ බාහිර විමසුම් වාර්තාව – 2007   මව්කිරිදීමේ උපදේෂණය : පුහුණු පාඨමාලාව–පුහුණුකරුගේ අත්පොත
මාතෘ හා නව ජන්ම පිලිබද පාර්ශව කරුවන්ගේ විමසුම් වාර්තාව සහ කාන්තා පිළිකා - 2007   මව්කිරිදීමේ උපදේෂණය : පුහුණු පාඨමාලාව–පුහුණුකරුගේ අත්පොත(සිංහල-දෙමල)

ශ්‍රි ලංකාවේ ශික්ෂණ රෝහල්, මහ රෝහල් සහ මුලික රෝහල් තුල නව ජන්ම දැඩි සත්කාර ඒකක වි‍ශේෂ ළදරු රක්ෂණ ඒකක සහ මව්කිරි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවිමේ අවශ්‍යතා තක්සේරු සමීක්ෂණ වාර්තාව – 2007

ජාතික මාතෘ හා නව ජන්ම ප්‍රමිතිය 2012

ජාතික මාතෘ හා නව ජන්ම සෙෘඛ්‍ය පිලිබද ක්‍රමෝපාය සැලැස්ම 2012-2016

 

මව්කිරි‍ දීම පිලිබද-

 • සාර්ථකව මව් කිරිදීම සදහා මව්වරුන් මව්කිරිදීමේ දී මුහුණ දෙන ගැටලු හා විසදුම්
 • සිසේරියන් සැත්කම හා මව්කිරි දිම  
 • මව් කිරි දොවා ගන්නේ කෙසේද?  
 • රැකියා වට යන මව හා මව්කිරි ලබා දිම
 රෝගි නව ජන්ම සත්කාරකය ළදරඑ මිතුරැ රෝහල් සංකල්පය
සැනපත් කටිටල

 නව ජන්ම  සත්කාරය සදහා වූ ජාතික මාර්ගෝපදේශය වෙලුම 1  වෙලුම2

                              වෙලුම 3

 
මව්කිරි දිම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා    

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථනය (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය ධම්මිකා රොවල් උපදේශණ ප්‍රජා වෛද්‍ය නිලධාරී,
ජාතික වැඩසටහන් කළමනාකරු - 
අභ්‍යන්තර සූතික හා බිළිදු රැකවරණ
+94 11 2699149
+94 718099970
වෛද්‍ය රාජිකා පෙරේරා වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2699149
වෛද්‍ය නිලුන්දිමා විජේ‍කෝන් වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2699149
 

වෛද්‍ය  නේ ෂර්මිලා උදානි

 වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2699149
 වෛද්‍ය ඊ එමි මධුරන්ගනී පෙරේරා  ලේඛකාධිකාරී   ප්‍රජා වෛද්‍ය පිළිබඳ  +94 11 2699149 
 ටී. තේජා ගමගේ සැලසුම් සහ වැඩසටහන් සහකාර +94 11 2699149

පවුල් සැලසුම් ඒකකය

ඒකකයේ කාර්යභාරයන්

පවුල් සැළසුම් ඒකකය ජාතික පවුල් සැළසුම් වැඩසටහනෙහි කේන්ද්‍රස්ථානය වන අතර, එහි අරමුණ වන්නේ සියලුම යුවල් හට  ප්‍රශස්ථ පරතරයක් සහිතව තමන් කැමති දරුවන් සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසීම සහ අනවශ්‍ය ගැබි ගැනීමි වලක්වාලීම වෙි.

මධ්‍ය කාලීනක ක්‍රමවේද අතර;

 • ගුනාත්මක නවීන පවුල් සැළසුම් සේවාවන් සැළසීම හා එම සේවාවන් වෙත ලගාවිය හැකි බව තහවුරු කිරීම
 • බාලවයස්කාර ගැබ්ගැනීම් හා ගබ්සා කිරීම් අඩු කරලීම සඳහා පවුල් සංවිධාණ සහ සේවා අවශ්‍යතාවය සදහා අවධාණය යොමුකිරීම                       
 • ආයතනයන්හි වන්ධ්‍යාකරණ සේවා පවතින බව සහතික කරලීම   
 • පශ්චාත් ගබ්සා රැකවරන සදහා සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සැකසීම
 • පවුල් සංවිධාන උපකරණ නොකඩවා සැපයෙන බව කහවුරු කිරීම (ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය භාන්ඩ සුරක්ෂිත භාව‍ය)
 • මදසරු භාවයෙන් යුත් යුවලවල් සදහා අවශ්‍ය සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම සාධාරනීකරණය කිරීම හා ශක්තිමත් කිරීම

එහි ක්‍රියාකාරකම් අතර;

 • පවුල් සැලසුම් ක්‍රම භාවිතය හා උපදේශණ අංග පිළිබඳව සේවා දායකයන් හට තාක්ෂණික උපදෙස් මාලා සැපයීම  
 •  පවුල් සැලසුම් ක්‍රම භාවිතය හා උපදේශණය පිළිබඳව දිස්ත්‍රික් මටිටමෙන් පුහුණුකරුවන් පුහුණු කරලීම
 • පවුල් සැළසුම් සායන සදහා ලේඛණ හා අවශ්‍ය උපකරණ සැපයීම  
 • පවුල් සැලසුම් උපකරන පුරෝකතනය කිරිම, ඇස්තමේන්තු කිරිම, ලබා ගැනීම, ගබඩා කිරීම හා බෙදා හැරීම
 • දිස්ත්‍රික්කය තුල පවුල් ැලමුම් සේවා  සුපරීක්ෂණය ඇගයීම
 • පවුල් සංවිධාන ක්‍රම අසාර්ථක වීම සංකූලතා සහ ගුණාත්මක බැවින් අඩු නිෂ්පාදන හා අපරීක්ෂණය සදහා සුදුසු පියවර ගැනීම

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශන මාර්ගෝපදේශ
පවුල් සැළසුම් උපදේශණ සඳහා සැනපත් කටිටල -
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ
COC & DMPA භාවිතාව පිළිබඳ ‍සේවා සපයන්නන්ගේ මාර්ගෝපදේශ - ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ
මද සරුභාවය ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණය කාර්යමණ්ඩලය සදහා අත්පොත - ඉංග්‍රීසි IUD භාවිතාව පිළිබඳ ‍සේවා සපයන්නන්ගේ මාර්ගෝපදේශ-
ඉංග්‍රීසි
පවුල් සැළසුම් උපදේශන පොත්පිංච -
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ
වෛද්‍ය යෝග්‍යතා ක්‍රමවේදය ගැබ්නාශක භාවිතා කිරීමේ ක්‍රමය (ශ්‍රි ලංකාව සඳහා සකස් කළ) - 2013 ඉංග්‍රීසි
මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය කෙරෙහි ඵලදායිතාව වෙනස් වීම හා එහි බලපෑම් පිළිබඳ වාර්තාව - ඉංග්‍රීසි  

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය සංජීව එස්.පී. ගොඩකන්දගේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ +94 11 2665717
වෛද්‍ය වයි ඒ ජී කේ  ගුනවර්ධන  ප්‍රජා වෛද්‍ය පිළිබඳ ලේඛකාධිකාරී +94 11 2665717
වෛද්‍ය එස් ඒ විකූමසිංහ ප්‍රජා වෛද්‍ය ලේඛකාධිනාරි +94 11 2665717
වෛද්‍ය ඩී එමි ජයතිස්ස වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2665717
වෛද්‍ය සී ‍ෙජ් හපුදෙනිය ‍‍වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2665717
ඩී එමි දයානන්ද මිය කලමනාකරන සහකාර +94 11 2665717

ළමා පෝෂණ ඒකකය

ඒකක‍යේ කාර්යභාරයන්

ශී‍්‍ර ලංකාවේ වයස අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ගේ පෝෂණ තත්වය නගා සිටුවීම ළමා පෝෂණ අංශයේ වගකීම වේ. මෙහිදී ජාතික මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන තුලින් ජාතික ප‍්‍රතිපත්තීන් හා ක‍්‍රමෝපාය සැලසුම් කිරීම හා තාක්ෂණික මගපෙන්වීමේ සිට වැඩසටහන බිමි මට්ටමින් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම දක්වාම කාර්යභාරයන් රැසක් මෙම අංශය තුලින් ක‍්‍රියාත්මක වේ.

විෂය පථය

 • ළදරුවන් හා කුඩා දරුවන්ට ආහාර ලබාදීම. (මව්කිරි හා අමතර ආහාර)
 • වර්ධන සුපරීක්ෂනය හා ප‍්‍රවර්ධනය.
 • අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් සඳහා පෝෂක අතිරේක ලබාදීම.
 • අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ගේ පෝෂණ ගැටළු කළමනාකරනය කිරීම.
 • හදිසි ආපදා අවස්ථාවන්හිදී ළමා පෝෂණය.

ක්‍රියාකාරකම්

 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිපත්තියට අනුකූලව ළමා පෝෂණය සම්බන්ධ ක‍්‍රමෝපාය සැලසුම්, වාර්ෂික ක‍්‍රියාකාරී සැලසුම් ආදිය සැලසුම් කිරීම, ක‍්‍රියාත්මක කිරීම හා නියාමනය කිරීම.
 • අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් දැනුවත් කිරීම.
 • වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රමිතීන්, මාර්ගෝපදේශ හා ක‍්‍රියාපටිපාටීන් සැලසුම් කිරීම හා ඒවා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලයට හා අදාල පාර්ශ්වකරුවන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික මගපෙන්වීම ලබාදීම.
 • කාර්යමණ්ඩලයේ ශක්‍යතා ප‍්‍රවර්ධනය.
  • අවශ්‍ය තාක්ෂණික මෙවලම් සැකසීම/ අනුවර්තනය කිරීම.
  • සම්පත්දායකයින් පුහුණු කිරීම.
 • ප‍්‍රජාවගේ අපේක්ෂිත චර්යාත්මක වෙනස්වීම් ඉලක්කගතවන සේ වැඩසටහන් සන්නිවේදනය.
 • භාණ්ඩ හා සේවා පහසුකම් සපයාදීම - අවශ්‍යතාවය තක්සේරු කිරීම, ප‍්‍රසම්පාදනය හා බෙදා හැරීම ආදිය
  • විටමින් ඒ අධිමාත‍්‍රාව, පෝෂණ පුනරුත්ථාපනය සඳහා ඖෂධීය ආහාර, ක්ෂුද්‍ර පෝෂක පැකට් (MMN).
  • වර්ධන සුපරීක්ෂනය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ - බර කිරීමේ හා දිග/උස මැනීම සඳහා අවශ්‍ය මෙවලම්, සම්මත බර කට්ටල.
  • දරුවාගේ සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන්පත - යථාවත් කිරීම, මුද්‍රණය හා බෙදා හැරීම.
 • ඉහත ක‍්‍රියාකාරකම් නියාමනය කිරීම, ඇගයීම හා අධීක්ෂනය
  • වාර්ෂික "පෝෂණ මාසය" ක‍්‍රියාකරකම්.
  • මාතෘ හා ළමා පෝෂණය පිළිබඳ අනුකමිටුව - කැඳවුම්කරු (සෞඛ්‍ය ලේකම්ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් රැස්වෙන පෝෂණ නියාමන කමිටුව යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වන අනුකමිටුවකි. නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් - මහජන සෞඛ්‍ය සේවා 11 ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් රැස්වේ).
  • මව්කිරිදීම ප‍්‍රවර්ධනය සඳහා වන රීති සංග‍්‍රහය නියාමනය කිරීමේ කමිටුව - කැඳවුම් කරු (මෙම කමිටුව සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් රැස්වේ).

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශණ මාර්ගෝපදේශ සහ චක්‍රලේඛ
ළමා සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන (පිරිමි හා ගැහැණු පොත්) සමාජයේ වයස 5 ට අඩු දරුවන් අතර ඇති පෝෂණ ගැටලු විසදීම පිළිබඳ ගිවිසුම
අනුකලික පෝෂක පැකේජය පිළිබද අත්පොත (භාෂාත්‍රයෙන්ම) බිළිදු හා ළමා ආහාර සැපයුම් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය
බිළිදු හා ළමා ආහාර දීමේ උපදේශනය පිළිබඳ සහභාගිවන්නන්ගේ අත්පොත (සිංහල හා දෙමළ. WHO අත්පොත භාවිතයෙන් සැකසූ) බිළිදු පෝෂණය හා අනාථයන් ඇතුළුව හදිසි අවස්ථාවකදි තම මව සමඟ නොසිටින සහ ළදරු පාසැල් දරුවන් සඳහා වු මාර්ගෝපදේශය
අනුපුරක ආහාර දීම පිළිබඳ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්පත් (සිංහල හා දෙමළ) විටමින් ඒ චක්‍රලේඛය - අංක 01-05-2009 චක්‍රලේඛය
වර්ධන ප්‍රස්ථාර පිළිබඳ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්පත් (සිංහල හා දෙමළ) හදිසි ළදරු හා ළමා ආහාර සැපයුම් වලදී ප්‍රමාණවත් ලෙස සහායවීම හා දායකවීම (පොදු චක්‍රලේඛය 01-11/2009)
ඌණපූරක ආහාර සැපයීම අත්පත්‍රිකාව (සිංහල හා දෙමළ) දරුවන් හා බිළිදුන් හට විවිධ වූ සුක්ෂම පෝෂණ ලබාදීම (අංක-01-34/2007 පොදු චක්‍රලේඛය)
  සෞඛ්‍යය හා පෝෂණ අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත කිරිපිටි භාවිතාව උනන්දු කරවිම (අංක 02-12.2009 පොදු චක්‍රලේඛය)
  සෞඛ්‍යය හා පෝෂණ අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත කිරිපිටි භාවිතාව උනන්දු කරවිම (අංක 02-12.2009 පොදු චක්‍රලේඛය)
  වර්ධන නිරීක්ෂණ හා ප්‍රවර්ධන මාර්ගෝපදේශය
  Sri Lanka code for promotion protection and support for breast feeding and marketing of designation products

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය එච්.එස්. ජයවික්‍රම මිය ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ +94 11 2693934
වෛද්‍ය එන්.ඒ.ඒ.එස්. තිලකරත්න වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2693934
වෛද්‍ය ඩබි ඒ එස් එන් සේනානායන වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2693934
  මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිලධාරීණී +94 11 2693934
ජමුනා නිමලන් මිය සහකාර සංවර්ධන +94 11 2693934

ළමා සංවර්ධන හා විශේෂ සේවා ඒකකය

ඒකක‍යේ කාර්යභාරයන්

ළමා සංවර්ධන හා විශේෂ සේවා ඒකකයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වන්නේ:

 • ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන දරුවන්ගේ කායික, සමාජීය හා චිත්තවේගී ප්‍රජානන, භාෂාමය සහ මනෝසමාජීය සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය සහ සුපරීක්ෂණය තහවුරු කිරීම
 • සංවර්ධනයේ ප්‍රමාද වීම් සහ ගැටලු හදුනාගැනීම සදහා සියලුම දරුවන් විධිමත් පරීක්ෂාවන්ට ලක් කිරීම හා එවැනි තත්වයන් සහිත දරුවන්ගේ අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීම හා සපුරාලීම සදහා ඉක්මන් මැදිහත්වීම් සිදුකළ හැකි ස්ථීර වැඩසටහනක් සකස් කිරීම

මේ සඳහා මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික වැඩසටහන කාලීන අවශ්‍යතා අනුව නැවත සකස් කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීමත් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ළමුන් සඳහා ප්‍රජා මූලික වැඩසටහනක් නියාමන පරීක්ෂාවන්ට ලක් කිරීමත් මේ වන විට සිදු කරනු ලැබේ.

ළමා සංවර්ධන හා විශේෂ සේවා ඒකකයේ සමස්ථ කාර්යභාරය වන්නේ,

 • ළමා සංවර්ධනය සහ විශේෂ අවශ්‍යතා පිළිබඳව දැනට ඇති ප්‍රතිපත්ති හදුනා ගැනීම සහ සුපරීක්ෂණය කිරීම හා ඒ අනුව අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක වරුන්ට සහ සම්පත් දායකයින්ට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම.
 • ළමා සංවර්ධනය සහ විශේෂ අවශ්‍යතා පිළිබඳ වැඩසටහන් තෝරා ගැනීම, සුදුසු පරිදි අනුවර්තනය කිරීම, නියාමන පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම.
 • ළමා සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ විවිධ ගැටලු සහ ඒවායේ ප්‍රවණතාවයන් විශ්ලේෂණය කිරීම.
 • මෙම අංශයට අදාළ ජාතික වැඩසටහන් සුපරීක්ෂණය සහ ඇගයීම

මෙම ඒකකය ළමා සංවර්ධනය සහ විශේෂ අවශ්‍යතා පිළිබඳ තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශකත්වය සපයන කේන්ද්‍රීය තාක්ෂණික ආයතනය ලෙස කටයුතු කරයි. එහිදී විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශය වැනි ජාතික මට්ටමේ වෙනත් ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ලබේ. ළමා සංවර්ධනය හා විශේෂ අවශ්‍යතා පිළිබඳ වැඩසටහන් ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ පළාත් සෞඛ්‍ය ආයතන, අධ්‍යාපන හා සමාජ සේවා ආයතන විසිනි.

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශන මගපෙන්වීම්
මුල් ළමා විය සංවර්ධනය පිළිබඳ වැඩසටහන සඳහා වූ පුහුණු කිරීමේ අත්පොත සිංහල / ඉංග්‍රීසි  
විශේෂ අවශ්‍යතා පිළිබඳ ජාතික වැඩසටහන සඳහා වූ පුහුණු කිරීමේ අත්පොත සිංහල / ඉංග්‍රීසි  
අභ්‍යන්තරව අවතැන්වූවන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය පිළිබඳ සමීක්ෂණය සිංහල / ඉංග්‍රීසි  
සංවර්ධනය පරික්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ජාතික නිර්දේශ (සකස් කෙරෙමින් පවතී)
 • මුල් ළමා විය සංවර්ධනය පිළිබඳ ප්‍රමිතීන්
 • ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ගේ සංවර්ධනය පිළිබඳ දර්ශකය
 

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය නීල් තලගල මහතා ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ජාතික ව්‍යාපෘති කළමණාකරු +94 11 2686976
වෛද්‍ය මහේෂ්   ක්‍රඔකගේ  ප්‍රජා වෛද්‍ය පිළිබඳ ලේඛකාධිකාරී +94 11 2686976
වෛද්‍ය ජේ.එච්. දසනායක මහතා ප්‍රජා වෛද්‍ය පිළිබඳ ලේඛකාධිකාරී +94 11 2686976
වෛද්‍ය ආර්.එල්. අලුත්වලගේ මිය වෛද්‍ය නිලධාරිනී +94 11 2686976
    +94 11 2686976

පාසැල් සෞඛ්‍ය ඒකකය

ඒකකයේ කාර්යභාරයන්

 • පාසැල්  සෞඛ්‍ය හා නව යොවුන් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රමෝපායයන් සැලසුමි කිරීම
 • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පාසැල් නවයොවුන් සෞඛ්‍ය පිළිබදව තාක්ෂණික මග පෙන්වීම් ලබා ලබාදීම
 • පාසැල් හා නවයොවුන් සෞඛ්‍ය යටතේ සිදූකරන ක්‍රියාකාරකම් වල ගුණාත්මක තත්වය නංවාලීමට අදාල මාර්ගෝපදේශ හා අත්පොත් ආදිය සැකසීම
 • පාසැල් හා නවයොවුන් සෞඛ්‍ය පිළිබද නියාමනය ඇගයීම් හා සුපරික්ෂණ කටයුතු සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික මග පෙන්වීම ලබාදීම
 • පාසැල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට අදාල ජාතික මට්ටමේ පාර්ශව කරුවන් හා පළාත් බලධාරින් අතර සම්බන්ධිකරණය
 • පාසැල් සෞඛ්‍ය හා නවයොවුන් සෞඛ්‍යට අදාල මහජන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ හා අධ්‍යාපන නිලධාරින්ගේ දැනුම හා කුසලතා දියුණු කිරීම සදහා පුහුණු වැඩසටහන් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • පාසැල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට අදාල උපකරණ හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක බෙදා හැරීම
 • පාසැල් හා නවයොවුන් දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා අවශ්‍ය විෂයානුබද්ධ අතිරේක පොත් හා තොරතුරු ප්‍රකාශන සමිපාදනය කිරීම
 • සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්ගේ සභාපතීත්වයෙන් පාසැල් සෞඛ්‍ය පිලිබද ජාතික සමිබන්ධීකරණ කමිටුව කැදවීම

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශන මාර්ගෝපදේශ
Training Manual on Life Skills
(in Sinhala & Tamil)
Guideline on School Health Program
Suplementary booklet for parents on mental
health promotion of adolescents
(Sinhala & Tamil)
Guideline on Health promoting Schools
(Sinhala & Tamil)
Supplementary booklet for teachers on mental
health promotion of adolescents
(Sinhala & Tamil)
Circular on Medical Inspection of School Children &
referrals to hospitals
(Gen Circular Letter: 02-32/2002)
Supplementary booklet for adolescents on mental
health promotion of adolescents
(Sinhala & Tamil)
Circular on Monitoring of the quality and safety of
the School Midday Meal Program
(Gen Circular: 01-18/2006)
Nawa Yown Asiriya Circular on Adolescent Health Responsible organization
within the Ministry of Health
(Gen Circular: 01/07/2007)
Assessment of Nutritional Status - Growth chart book Circular on Special Program for Iron Folate
supplementation of adolescent school
children-year 2009
(Gen Circular: 01-06/2009)
Training manual on Adolescent Friendly Health Services
(Sinhala & Tamil)
Circular on Adolescent health care in the field
(Gen Circular: 01-36/2010)

Asthma Pdiththo

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය අයේෂා ලොකුබාලසූරිය ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ +94 11 2692746
 වෛද්‍ය කේ එල් කේ මහගමගේ   වෛද්‍ය නිලධාරි  "
වෛද්‍ය අයි ඔ කේ නානයක්කාර  වෛද්‍ය නිලධාරි  "
ආර්.පී. නුවන් සමීර මයා මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරී "
අනිල් කරුණාතිලක මයා සහකාර සංවර්ධන "

නව යොවුන් හා තරුණ සෞඛ්‍ය ඒකකය

 

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය (කාර්යාලය)

විද්‍යුත් ලිපිනය

වෛද්‍ය ච්රන්තිකා විතාන

ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ

+94 11 2692746

 

වෛද්‍ය ජසින්තා බරනසූරිය

වෛද්‍ය නිලධාරි

+94 11 2692746

 
වෛද්‍ය සී ජේ ජයසුන්දර වෛද්‍ය නිලධාරි                   ,  

දර්ශනී ඉදුනිල් කුමාරි

සංවර්ධන නිලධාරි

,

 

බී එමි බටුගෛදර

මහජන සෞඛ්‍ය හෙදි සොයුරිය

,

 

 

ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජ භාවය හා කාන්තා සෞඛ්‍ය ඒකකය

ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය හා කාන්තා සෞඛ්‍ය ඒකකය යනු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජ භාවය හා කාන්තා සෞඛ්‍ය වැඩසටහනේ කේන්ද්‍රස්ථානයයි.

ඒකකයේ කාර්යභාරයන්

 • ප්‍රතිපත්ති සැකසීම ඇතුළු කාන්තා සෞඛ්‍යට අදාළ කරුණු පිළිබඳව උපදෙස් දීම
 • කාන්තා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ මගපෙන්වීම් හා තාක්ෂණ උපදෙස් ලබාදීම
 • කාන්තා සෞඛ්‍යට අදාළ කරුණු පිළිබඳව ප්‍රාදේශිය මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් කළමනාකරුවන් යොමු කිරීම,  මගපන්වීම, සම්බන්ධීකරණය හා සහාය දැක්වීම
 • ස්ත්‍රිපුරුෂ සමාජභාවය කාන්තා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ තාක්ෂණික හා කළමනාකරණ මාර්ගෝපදේශ සැපයීම
 • ධාරිතා වර්ධණය
 • විශේෂිත පුහුණු ක්‍රම වැඩසටහන් සැකසීම
 • පුරෝකථන සැකසීම, ඇස්තමේන්තු කිරීම, සම්පාදනය, ගබඩා කිරීම හා උපකරණ, රසායන ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම සහ ගැබ්ගෙල පිලිකා වැලක්වීමේ වැඩසටහන සහ ජාතික සුවනාරි සායන සේවා සැපයුම් සිදුකිරීම
 • ශ්‍රි ලංකා රජයෙන් හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රභව තුලින් අරමුදල් හා වෙනත් සහාය ලබා ගැනීම
 • කාන්තා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් නිරීක්ෂණය කිරීම හා ඇගයුමට ලක් කිරීම
 • කාන්තා සෞඛ්‍යට අදාළ පිරික්සුම් ක්‍රමවේද පවත්වාගෙන යාම
 • සහසබඳතා ඇති කර ගැනීම හා පවත්වාගෙන යාම

නව ප්‍රවේශයන්

 • පූර්ව පිළිසිඳගැනීම් රැකවරණ පිළිබඳ පැකේජයක්
 • ස්ත්‍රිපුරුෂ සමාජභාවය හා ස්ත්‍රිපුරුෂ සමාජභාවය පදනමි වූ හිංසනය පිළිබඳව මහජන සෞඛ්‍ය සේවකයන්/රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම
 • සංක්‍රමණික සේවකයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල මාතෘ හා ලමා සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා වලට අදාළ පැකේජයක්
 • තෝරාගත් රෝහල්වල මිතුරුපියස මධ්‍යස්ථාන ඇරඹීම

අදාළ සබැඳි

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශන මාර්ගෝපදේශ
නව විවාහකයන් සඳහා අත්පොත (“සොදුරු කැදැල්ලකට සුවහසක් සුබපැතුම්”) පූර්ව පිළිසිදගැනීම් රැකවරණ පිළිබඳ මහජන සෞඛ්‍ය සේවකයන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශ
නව විවාහක අඹුසැමියන් සඳහා අවදානම් සාධක පිරික්සුම් ලැයිස්තුව සංක්‍රමනික සේවකයින් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල ප්‍රජණන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ මහජන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැපයීම
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශක ගණකය ගැබ්ගෙල ශ්‍රාව පටල පරීක්ෂණ මාර්ගෝපදේශ
සංක්‍රමනික සේවකයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් සඳහා වූ පොත් පිංච
(විදෙස් ගතවන ඔබට බලන්න)
 
සුවනාරි සායන පිළිබඳ සෞඛ්‍ය සේවකයන් සඳහා අත්පොත  

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය නේතාන්ජලී මාපිටිගම උපදේශන ප්‍රජා වෛද්‍ය නිලධාරී–
ජාතික වැඩසටහන් කළමනාකාරිණී,
ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජ භාවය හා කාන්තා සෞඛ්‍ය
+94 11-2692744
වෛද්‍ය ‍ලොෂාන් මුනසිංහ

ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ

+94 11 2692744
වෛද්‍ය ජී කේ ධර්මෙින්දු වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11-2692744
වෛද්‍ය චිත්‍රාංගනී පෙරේරා වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2692744
අයි.යූ. ලේකම්ආරචිචි වනිතා කේන්ද්‍රීය නිලධාරී +94 11 2692744
ඒ.ජී. ෂර්මිලා ක්‍රිෂාන්ති සංවර්ධන නිලධාරී +94 11 2692744

සුපරීක්ෂණ හා ඇගයුම් ඒකකය

ජාතික පවුල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට අදාළව පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ විවිධ තාක්ෂණික ඒකක වල සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශිය‚ දිස්ත්‍රික් හා පළාත් මටිටමින් මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා අදාළ සියළු මටිටම් වලදී වැඩසටහන සැලසුමි කිරීම, නියාමනය සහ ඇගයීම මෙම ඒකකය මගින්  සිදු කරණු ලැබේ.

ඒකකයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරුපද්ධතිය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සම්පාදනය කරමින් කළමණාකරනයේදි අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම - දත්ත දිනපතා එක්රැස් කිරිම‚ දත්ත සැකසීම‚ දත්ත විග්‍රහ කිරිම හා ප්‍රචාරණය කිරිමත්‚ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය කාලීන සමාලෝචන සහ  සංශෝධන කිරීමත් සිදුකෙරේ. එමෙන්ම කළමණාකරන තොරතුරු පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශ චක්‍රලේඛ සහ අත්පත්‍රිකා සැකසීමත්‚ මුද්‍රිත ආකෘති පත්‍රවල  සැපයුම් කළමණාකරනය කිරීමත් සිදු කෙරේ.

 • ජාතික පවුල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහ‍නේ නියාමනය හා ඇගයීම සඳහා අවශ්‍ය දර්ශක සහ ප්‍රතිඵල පාදක කරගත් රාමුවක් සකස් කිරීම සහ වැඩසටහ‍න නියාමනය හා ඇගයීම.
 • ජාතික ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලයේ දැනුම, කුසලතාවය සහ නිපුණත්වය වැඩි දියූණු කිරීම.
 • ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය දත්ත පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම.
 • වාර්ෂික දිස්ත්‍රික් සමාලෝචන රැස්වීම් සහ කෙටිකාලීන වැඩසටහන් සමාලෝචනය තුලින් ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය  වැඩසටහ‍න නියාමනය කිරිම හා ඊට අදාළ තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම.
 • ක්ෂේත්‍ර සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්ය සාධන ඇගයීම සහ ජාතික ඇගයීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය සමිමත මෙවලම් සකස් කිරීම හා යතාවත් කිරීම.
 • ජාලගත ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරුපද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම‚ කළමනාකරණය කිරීම සහ භූගෝලිය තොරතුරු පද්ධතිය අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.
 • ජාතික පවුල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට අදාළ වාර්ෂික වාර්ථා‚ පුවත් පත්‍රිකා ප්‍රගති වාර්ථා‚ ප්‍රතිපෝෂණ වාර්තා සහ අනිකුත් අදාළ ලියකියවිලි සකස් කිරීම.
 • අධීක්ෂණය පිළිබඳ මෙවලම් සකස් කිරීම‚ යාවත්කාලින කිරීම සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර කාර්ය  මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම.
 • ජාතික පවුල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහන සැළසුමි කිරිම සහ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සහ ක්‍රමෝපාය සැළසම් සකස් කිරිම හා තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම.
 • වැඩසටහන් සැළසුම් කිරිම සහ ඇගයීමේ ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම.
 • මහජන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අදාල රාජකාරී ලැයිස්තු සහ මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීම.
 • මානව සම්පත් නිසි කළමණාකරනය සඳහා දැනට පවතින සම්පත් පිළිබඳව තක්සේරු කර ඉහළ නිළධාරීන්ට අවශ්‍ය උපදේශනය ලබා දීම.

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශන ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදේශ
පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරින්ගේ රාජකාරි තක්සේරු පිළිබඳ පර්යේෂණ අධ්‍යයනය ජාතික මාතෘ හා ලමා සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය
ගෘහ උපත් පිළිබද අධ්‍යයනය කළමණාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ
පවුල් සෞඛ්‍ය පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තාව මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ අත්‍යවශ්‍යය දෑ
MCH පිළිබඳ මධ්‍ය කාලීන ක්‍රමෝපායික සැළැස්ම 2011-2013  
වාර්ෂික MCH සැළැස්ම - 2011  

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය කෟශල්‍යා කස්තුරිආරචිචි ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ නියාමන හා ඇගයීමි +94 11 2692743
වෛද්‍ය හෙලන්ක විජයතිලක  ප්‍රජා වෛද්‍ය ලේඛකාධිකාරී වෛද්‍ය නිලධාරී  ,
වෛද්‍ය වාසනා සමරසිංහ වෛද්‍ය නිලධාරී  
වෛද්‍ය මුදිත ලියනගම වෛද්‍ය නිලධාරි  
ජයරාමි ‍ෙජා්සප් හරියාරමි මයා තොරතුරැ හා සංනිවෙිදන තාක්ෂන නිලධාරි  
ඒ.ඩී.එල්. කුමාරරත්න මහජන සෞඛ්‍ය හෙද ‍සොහොයුරිය +94 71 4450690
ලසන්තා හපුආරචිචි මිය වැඩසටහන් සැලසුම් සහකාර +94 71 8004887
ඒ.ජී. චිත්‍රානන්ද මයා සංවර්ධන සහකාර  
ටී.එස් ලන්ත්‍රා මයා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ සහකාර  
නිල්මිනී ඩි. සොයිසා මිය තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ සහකාර  
ආර්.එම්.වී.කේ. රාමසිංහ මිය තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ සහකාර  
නාලිකා පෙරේරා මිය තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ සහකාර  

සැලසුමිකරණ ඒකකය

 

Planning, unit is responsible for planning of Family Health Programme, coordinating Plnning activities across different technical units of Family Health Bureau and implementation of Planning  related activities at provincial, district and divisional level in Sri Lanka.

 

Functions of the Unit

 

 

 

 

Resources

 

ජාතික පවුල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට අදාළව පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ විවිධ තාක්ෂණික ඒකක වල සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශියදිස්ත්‍රික් හා පළාත් මටිටමින් මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා අදාළ සියළු මටිටම් වලදී වැඩසටහන සැලසුමි කිරීම

ඒකකයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 

සම්පත් දායකත්වය

 

ප්‍රකාශන                                       ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදේශ      
   

මුඛ සෞඛ්‍ය ඒකකය

මව්වරුන්ගේ හා දරුවන්ගේ (වයස අවුරුදු 0-18) මුඛ සෞඛ්‍ය පුවර්ධනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන තුලින් හා පවුල අරමුණ කොට තිරසාර මුඛ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය හා ශ්‍රි ලංකාවේ ජනතාවට ගුණාත්මක ජීවන තලයක් ගෙන දීම සඳහා මෙම ඒකකය 2007 දී ආරම්භ කරන ලදී. 

මූලිකව මෙම ඒකකයේ විෂය පථය තුලට ක්‍රියාත්මක වන පාසල් දන්ත සේවා සහ ප්‍රජා දන්ත සේවාවේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය කොටස සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම භාරව ඇත

ප්‍රධාන කාර්යභාරයන්

මව්වරුන්ට සහ දරුවන්ට මුඛ සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ සේවා ලබාදීම අදාල ඒකකයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වේ,

 • මුඛ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සැකසිම පිළිබඳව උපදෙස් දීම
 • පළාත් මට්ටමේදී මුඛ සෞඛ්‍ය සේවාව සැළසුම් කිරීම, හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා තාක්ෂණික දැනුම ලබාදීම
 • මාර්ගෝපදේශ සැකසීම
 • අදාළ සේවකයන්හට සේවස්ථ පුහුණුව
 • සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම
 • ප්‍රසම්පාදන සහාය දැක්වීම
 • මෙහෙයුම් පර්යේෂණ උනන්දු කරවීම හා සිදු කිරීම
 • වෙනත් අදාළ රජයේ හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සමඟ සහසබඳතා වර්ධනය කිරීම

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශන මාර්ගෝපදේශ
දත් දිරීම ගර්භනි සමයේ මුඛ සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණය
පරිදන්ත රෝගය (සිංහල) Circular-School Dental services 2011
පරිදන්ත රෝගය (දෙමළ)  

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථනය  (රාජකාරී)
වෛද්‍ය දිලිප් ද සිල්වා ප්‍රජා දන්ත වෛද්‍ය විශේෂඥ +94 11 2690195
වෛද්‍ය ශාමිකා මුතුතන්ත්‍රී ලේඛකාධිකාරි දන්ක වෛද්‍ය  
වෛද්‍ය සුරාජ් කොලොමිබතන්තීූ දන්ත වෛද්‍ය  

මාතෘ ළමා සංකූලතා හා මරණ ආවේක්ෂණ ඒකකය

ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර

 • මාතෘ සංකූලතා සහ මරණ අවේක්ෂණය
 • ළමා සංකූලතා (රෝගී දරුවන් සඳහා රැකවරණය/ප්‍රතිශක්තිකරණය)
 • ළමා පාරිසරික සෞඛ්‍ය/ළමා අනතුරු
 • භ්‍රෑණ-ළඳරු සහ ළමා සංකූලතා සහ මරණ ආවේක්ෂණය

ප්‍රධාන කාර්යයන්

මාතෘ, භ්‍රෑණ-ළදරු සහ ළමා සංකූලතා සහ මරණ ආවේක්ෂණය

 • ජාතික සහ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සෑම මාතෘ, භ්‍රෑණ-ළදරු හා මරණ වාර්තා කිරීම, විමර්ශණය සහ පසු විපරම සිදුවිය යුතුය
 • මාතෘ, භ්‍රෑණ-ළදරු හා මරණ පිළිබඳව දත්ත ගොනුවක් ජාතික මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම
 • මාතෘ, භ්‍රෑණ-ළදරු හා මරණ පිළිබඳව දත්ත කාලාවර්තව විශ්ලේෂණය කිරීම
 • මාතෘ මරණ පිළිබඳ රහස්‍ය තොරතුරු විමර්ශණය සැකසීම ශ ස්ථාපනය කිරීම
 • උග්‍ර හදිසි මාතෘ සංකූලතා තත්ව පිළිබඳ ආවේක්ෂණය තහවුරු කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම
 • ප්‍රජනන සක්‍රිය වයස් කාන්ඩයට අයත් ස්ත්‍රී මරණ වාර්තා කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකසා ස්ථාපිත කිරීම
 • පූර්ව ප්‍රසව හා පසු ප්‍රසව සංකූලතා ආවේක්ෂණය කිරීම සඳහා දැනට පවතින ක්‍රමවේදය ශක්තිමත් කිරීම
 • ළමා සංකූලතා, ළමා වියේ පිළිකා තත්වද ඇතුලත්ව ආවේක්ෂණය සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකසා ස්ථාපිත කිරීම
 • දැනට ස්ථාපිත උපත් ආබාධ සහ භ්‍රෑණ-ළදරු මරණ ආවේක්ෂණය ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සහ ව්‍යාප්ත කිරීම
 • මාතෘ, භ්‍රෑණ-ළදරු සහ ළමාරෝග සංකූලතා ආවේක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීමට ලියාපදිංචි ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව සහ වෛද්‍ය සංඛ්‍යාලේඛණ ඒකක වැනි දත්ත ගොනු පවත්වාගෙන යනු ලබන වෙනත් ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා වැඩිදියුනු කරගැනීම
 • අන්තර්ජාල හා අනෙකුත් විද්‍යුත් උපාංග භාවිත කර, කඩිනමින් අදාළ වාර්තා ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම
 • මෙම සංකූලතා සහ මරණ ආවේක්ෂණය සහ ප්‍රතිචාර ක්‍රියාවලිය වාර්ෂිකව සමාලෝවනය සිදුකිරීම මඟින්, ආවේක්ෂණය ක්‍රියාවලියෙහි පරිපූර්ණ බව, ගුණාත්මක බව, සහ එම සේවාවන්හි ගුණාත්මක බව වැඩිදියුණු කිරීම

ළමා සංකූලතා (රෝගී දරුවන් සදහා රැකවරණය)
(ළදරු සහ වයස අවුරුදු 12 වනතෙක් රෝගී ළමුන් සදහා රැකවරණය, නව ජන්ම කාල සීමාව හැර)

 • රෝගී දරුවෙක් සදහා ප්‍රතිකාර කිරීම සදහා ඒකීය, යථාවන් කල තාක්ෂණික මඟ පෙන්වීමක් තිබීම තහවුරු කිරීම
  • ජාත්‍යන්තවර පිළිගත් නවතම මැදිහත්වීම් ඇතුළත් ක්‍රම උපයෝගි කර ගැනීම සහ එම ක්‍රම නිරතුරුවම දැනට පවතින ළමාරෝග පාලන ක්‍රියාවලියට අන්තර්ගත කිරීම
  • ළමාවියේ සුළභ රෝග තත්ව පාලනය සදහා මාර්ග සුචක වැඩිදියුණු කිරීම
  • අදාල වෘත්තීමය ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධව, රෝගී වූ දරුවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම පිළිබඳව අදාළ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • ළමාවියේ සුලභ රෝග තතව පාලනය සඳහා වන ඒකාබද්ධ මූලෝපායන් (IMCI) ක්‍රියාවට නැංවීම, අධීක්ෂණය හා ඇගයීම
  • ළමාවියේ රෝග තත්ව පාලනය කිරීම සඳහා දැනට පවතින චක්‍රලේඛ, මාර්ගෝපායයන්, මුල් කෙටුම්පත් යථාවත් කිරීම සඳහා ස්ථාවර සහ කාර්යක්ෂම ක්‍රියාවලියක් සකස් කිරීම
  • සියළුම රෝහල හා ක්ෂේත්‍රවල ඇති සෞඛ්‍ය ආයතන වලට අඳාල වන පරිදි සකස් කල මාර්ගෝපායයන්, මුල් කෙටුම්පත් සකස් කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම
 • රෝගී වූ දරුවන් සඳහා සේවාවන් ලබදීම පිළිබඳ ගුණාත්මක ක්‍රියාකාරී ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් තිබීම තහවුරු කිරීම
  • ළමාවියේ සුලබ රෝගී තත්ව පාලනය පිළිබඳ ඇති සම්මුතියන් වැඩිදියුණු කර ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • ඵලදායිතා සංකල්ප උපයෝගි කරගනිමින් රෝගීදරුවන් හට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අදාල ස්ථාවර, සායනික, ගුණාත්මක ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් රට තුළ ගොඩ නැංවීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දායක වීම
  • සෞඛ්‍ය සේවා ආයතන මඟින් රෝගී වූ දරුවන් සඳහා සපයන සේවාවෙහි ගුණාත්මක බව ක්‍රමවත්ව අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර ක්‍රමවේදයන් ගොඩනැංවීම සඳහා දායක වීම
  • පූර්ව සේවා සහ සේවස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් මඟින් සියළු මාතෘ රැකවරණය සපයන්නන් පුහුණු කර ගුණාත්මක සේවාවක් ලබා දීම සහතික කිරීම
 • රෝගී දරුවන් හට ප්‍රතිකාර සඳහා ඇති සහයක සේවාවන් (රසායනාගර, විකිරණ, රුධිර පාරවිලයන, දැඩි සත්කාර සේවය) ශක්තිමත් කිරීම
  • රෝගී දරුවන්හට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වන සහයක සේවාවන් සඳහා ප්‍රතිමාන ගොඩ නැංවීම
  • රෝගී දරුවන්හට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා සහයක සේවාවන් පැය 24 සිට දින 7 දක්වා කාලය තුලම ක්‍රියාකාරීව තිබෙන බවට තහවුරු කිරීම
  • මූලික අත්‍යාවශ්‍ය, හදිසි ප්‍රතිකාර ක්‍රම ලබා දීම සදහා පවතින සහයක හා සමාන්තර සේවාවන් උසස් තලයකට ගෙන ඒම සහ එම සේවාවන් අධීක්ෂණය කිරීම
 • රෝගී දරුවන්හට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් (LIMS)ශක්තිමත් කිරීම
  • නියමිත යොමු කිරීමේ ස්ථානයකට හවුල් සේවා සහ විශේෂඥ සේවාවන්හි යොමු කිරීමේ සහ පසු යොමු කිරීමේ සඳහා ක්‍රම වේදයක් ගොඩ නැංවීම සහ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහය ලබාදීම
  • රෝගි වූ දරුවන්ගේ හදිසි ප්‍රතිකාර සඳහා වෙනත් නියමිත ආයතනයකට මාරුකර යැවීමේදී ආයතන අතර ඵලදායී සන්නිවේදනයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය විශේෂිත මිනුම් හා මාර්ගෝපායයන් සකස් කර ස්ථාපිත කර පවත්වාගෙන යම සහ නිරතුරු අධීක්ෂණය කිරීම
  • භූවිෂමතා නිසා පීඩාවට පත් ප්‍රදේශ වල ජනතාව සඳහා යොමු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ඇති කිරීම
  • රෝගී වූ දරුවන් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම සහ යොමුවිය යුතු ස්ථානය හා කාලවකවානුව පිළිබඳව, මහජනතාව හා ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සේවා සපයන වෛද්‍යවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • විශේෂිත ඉලක්ක වූ කණ්ඩායම (අවතැන් වූ, නාගරික පැල්පත්, භෞමික විෂමතා වලින් පීඩාවට පත්, වතු ආශ්‍රිත) සඳහා වූ ළමා සෞඛ්‍ය රැකවරණ සේවාවන්හි තත්වය සහ ආවරණය වැඩි දියුණු කිරීම
  • විශේෂිත කණ්ඩායම වලට අදාළ සේවාවන් හා අවශ්‍යතා ලබාදීම සඳහා ඔවුන් වෙසෙන ප්‍රදේශවල භූවිෂමතා ගැටළු සහිත ස්ථාන හදුනා ගැනීම සදහා (GIS) සිතියම් ක්‍රමය හදුන්වා දීම (සැලසුම් ඒකකය)
  • මායිම් වල වෙසෙන කණ්ඩායම් සඳහා ලබාදෙන සේවාවන් වල උපයෝජ්‍යතාව, සුලබතාවය, ප්‍රයෝජනවත් බව, ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රමෝපායයන් සඳහා විශේෂ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම
  • හදුනාගත් විශේෂිත කණ්ඩායම් සඳහා ලබාදෙන සේවාවන් වල ඇති අඩුපාඩු හදුනාගැනීම හා අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් හදුනාගෙන එය ශක්තිමත් කිරීම
 • ළමාවියේ රෝග තත්ව පාලනය සඳහා දැනට හදුනාගෙන තිබෙන දත්ත ක්‍රමය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර ස්ථාපිත කිරීම
  • කලින් කලට වෙනස්කරන (HMIS) සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහය ලබාදීම සහ අළුත් දර්ශක ඇතුලත් කිරීම
  • විවිධ තලවල ඇති සෞඛ්‍ය ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය හා රැකවරණය හා සම්බන්ධ නැඹුරුතා වල ක්‍රියාකාරීත්වය අධීක්ෂණය කිරීම සහ විධිමත් කිරීම
 • රෝගී දරුවන් සඳහා ලබාදෙන රැකවරණය වැඩිදියුණු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන පර්යේෂණ ක්‍රියාවලියක් ඇතිකිරීම
  • පර්යේෂණ ඒකකයේ සහය නිරතුරුව ලබාගෙන, පර්යේෂණ අවශ්‍යතා හදුනාගෙන ක්‍රමවත් පර්යේෂණ වැඩ පිලිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • ළමාවියේ රෝග සඳහා ලබාදෙන රැකවරණය සම්බන්ධ පර්යේෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා උපාධිධාරින් යොමු කිරීම සහ දිරිමත් කිරීම
  • පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් දායකත්වය ලබාදීම සහ පර්යේෂණ කටයුතු වලින් ලබාගත් නිගමන රෝගී දරුවන්ගේ රැකබලා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම
  • පර්යේෂණ වලින් ලබාගත් දත්ත හා නිගමන, ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය, වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණාත්මක මැදිහත් වීම් ලබාදීම සහ අනුගත කිරීම
  • රැකවරණ කටයුතු සඳහා මැදිහත් වීම් සඳහා අවශ්‍ය මුදල් අවශ්‍යතා කලින් කලට අධ්‍යයනය කිරීම
 • රෝගී දරුවන් වෙත සපයන සේවාවන් වලට අදාළ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම
  • අනෙකුත් වැඩසටහන් සමඟ ඇති සම්බන්ධතා නිසි ලෙස පවත්වාගෙන යාම
  • ජාතික ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව අදාළ වෘත්තිමය ආයතන අතර සහයෝගීතාවය ගොඩනැංවීම සහ පවත්වාගෙන යාම
  • සංවර්ධනයේ හවුල් කරුවන් වන WHO, UNICEF, UNFPA, සහ WB සමඟ තාක්ෂණික සබඳතාව වැඩිදියුණු කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම
  • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ හා පිටතින් ඇති අනෙකුත් ආයතන මඟින් පවත්වනු ලබන උපදේශක රැස්වීම් සඳහා සහභාගී වීම සහ තාක්ෂණික මඟ පෙන්වීම ලබාදීම

ළමා ප්‍රතිශක්තිකරණය

 • ළමා ප්‍රතිශක්තිකරණය සම්බන්ධව කේන්ද්‍රිය ඒකකය ලෙස පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය තුල කටයුතු කිරීම
 • ජාතික ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාවලිය (EPI) ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වසංගත රෝග ඒකකය සමඟ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම

ළමා පාරිසරික සෞඛ්‍ය/ළමාවියේ අනතුරු

 • සාමාන්‍ය ජනතාවට සහ ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණකරුවන් වෙත ළමා පාරිසරික සෞඛ්‍ය ගැටළු පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාදීම
 • ළමාවියේ අනතුරුද ඇතුලත්ව ළමා පාරිසරික සෞඛ්‍ය ගැටළු අඩුකිරීම සඳහා වූ නිවාරක ක්‍රමෝපායයන් වැඩිදියුණු කිරීම, ස්ථාපිත කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම
 • ළමාවියේ අනතුරුද ඇතුලත්ව ළමා පාරිසරික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් වන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සියළු අදාල ආයතන සමඟ සාමුහිකව කටයුතු කිරීම
 • මෙහෙයුම් පර්යේෂණ තුලින් සාක්ෂි මත පදනම් වූ තොරතුරු නිර්මාණය කිරීම
 • ළමා පාරිසරික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව හා ළමාවියේ අනතුරු පිළිබඳව අනෙකුත් වැඩසටහන් සමඟ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීම

පොදු කරුණු

 • මාතෘ, භ්‍රෑණ-ළදරු හා ළමා සංකූලතා හා මරණ ආවේක්ෂණය පිළිබඳව, රෝගී දරුවන් සඳහා රැකවරණය සහ ඒකකය අඳාළ අනෙකුත් කාර්යයන් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීන්, ප්‍රතිපත්ති නිර්මාතෘන්, මධ්‍යම සහ පළාත් පරිපාලකයන්, වැඩසටහන් සැලසුම්කරුවන්, ස්ථාපනයන් ක්‍රියාවට නංවන්නන්, සේවා සපයන්නන්, සංවර්ධිත හවුල්කරුවන් සහ අනෙකුත් සහයක කණ්ඩායම් සහ සාමාන්‍ය ජනයා දැනුවත් කිරීම
 • මාතෘ, භ්‍රෑණ-ළදරු හා ළමා සංකූලතා හා මරණ ආවේක්ෂණය පිළිබඳව, රෝගී දරුවන් සඳහා රැකවරණය සහ ඒකකයට අදාළ අනෙකුත් කාර්යයන් පිළිබඳව වසර පහක ක්‍රමෝපාය සැලසුම්, වාර්ෂිකව ස්ථාපිත සැලසුම් වැඩිදියුණු කිරීම, ස්ථාපිත කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම
 • ඒකකය සතු ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර වාර්ෂික සැලසුමකට අනුව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රාජ්‍ය මුදල් හා ආයතන වලින් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන උපයෝගී කරගැනීම
 • මාතෘ, භ්‍රෑණ-ළදරු හා ළමා සංකූලතා හා මරණ සහ ළමා පාරිසරික සෞඛ්‍ය ගැටළු පිළිබඳව මෙහෙයුම් පර්යේෂණ සිදුකිරීම සඳහා යොමුකිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • මැදිහත් වීම් නිර්මාණය කිරීම, වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සඳහා වැඩසටහන් ආවේක්ෂණ හා පර්යේෂණ තොරතුරු අන්තර්ගත කිරීම සහ ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කිරීම
 • දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර තලවල පවත්වන වැඩමුළු සඳහා ජාතික වැඩසටහන් කළමනාකරු වශයෙන් නියෝජනය වීම
 • ඒකකයට අදාල කාර්යයන්ට අනුකූලව රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සහ අදාල වෘත්තිමය ආයතන සමඟ මනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නගා ගැනීම
 • පුහුණු කිරීම් හා ඉගැන්වීම් සිදුකිරීම
 • උපාදිධාරී සහ පශ්චාත් උපාදිධාරී පුහුණු වීම් වලට දායකත්වය ලබාදීම
 • මාතෘ, ළමා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිලධාරී සහ මහජන සෞඛ්‍ය උපදේශකවරුන් සඳහා වන සේවස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා දායකත්වය ලබාදීම
 • මහජන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ මූලික හා ද්විතියික පුහුණු විෂය නිර්දේශ වල කාලාවර්තක විෂය නිර්දේශ සංශෝධනයන්ට දායක වීම

සම්පත් දායකත්වය

ප්‍රකාශන මගපෙන්වීම්
Overview of Maternal Mortality in Sri Lanka 2001-2005  

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය කපිල ජයරත්න ජාතික වැඩසටහන් කළමනාකරු-
මාතෘ හා ළමා සංකූලතා හා මරණ ආවේක්ෂණය
+94 11 2692745
වෛද්‍ය අංජන අඔගහවිට වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2692745
වෛද්‍ය ඩබ්.කේ.එන්. වැලිවගමගේ වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2692745
වෛද්‍ය කේ.ජී.සී.පී. කරුණාසේන වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2692745
කෙි පී එස් ද සිල්වා ‍දිය  හෙද නිලධාරී-මහජන සෞඛ්‍ය +94 11 2692745
තරංගා සමරනායක වැඩසටහන් සැලසුමි සහයක +94 11 2692745

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය

ඒකකයේ කාර්යභාරයන්

 • ජාතික මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට අදාල පර්යේෂණ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගැනීම.
 • ජාතික මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් සඳහා හඳුනාගත් පර්යේෂණ අවශ්‍යතාවයන්ට අදාල පර්යේෂණ සිදු කිරීම.
 • ජාතික මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් සඳහා හඳුනාගත් පර්යේෂණ අවශ්‍යතාවයන්ට අදාල පර්යේෂණ, බාහිර ආයතන සහ පුද්ගලයන් මගින් සිදු කිරීම සහ අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම.
 • ඒකකය හෝ බාහිර ආයතන මගින් සිදුකළ පර්යේෂණයන්ගෙන් ලබාගන්නාවූ තොරතුරු සම්බන්ධිත පාර්ශ්ව වෙත සන්නිවේදනය කිරීම.
 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව දේශීයව ඇති විද්‍යාත්මක සාක්ෂි, සැලසුම් කිරීම සහ අනෙකුත් වැඩසටහන් අවශ්‍යතා සඳහා ගොනු කිරීම සහ සම්පිණ්ඩනය කිරීම.
 • අනෙකුත් පර්යේෂණ ආයතන හා අධ්‍යයන ආයතන සමග අන්තර් සම්බන්ධතාවයන් වැඩි දියුණු කිරීම.
 • මහජන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ පර්යේෂණ ශක්‍යතාවය වැඩිදියුණු කිරිම.
 • මහජන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල මගින් සිදුකරනු ලබන පර්යේෂණ සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් සැපයීම.
 • හදිසි ආපදා අවස්ථාවලදී මුහුණපාන ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය ගැටළු සඳහා පෙර සූදානම් වීම සහ හදිසි අවස්ථාවලදී ක්‍රියාත්මක වීම සදහා තාක්ෂණික උපදෙස් සැපයීම (MISP)

සම්පත් දායකත්වය

ශ්‍රී ලංකාවේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ ජාතික ප්‍රමුඛතාවයන් - 2012 -  (මෙම ගොනුව ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි බසින් පමණි)

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය ජනිත හෙටිටිආරචිචි ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ +94 11 2696677
+94 71 4429793
වෛද්‍ය රනිල් රණතුංග වෛද්‍ය නිලධාරී +94 77 2987919
+94 71 3655642

ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය ඒකකය

ඒකකයේ කාර්යභාරයන්

 • පහත සේවාවන් සැපයීමට සේවා සපයන්නන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමට සහායවීම හා මගපෙන්වීම සහ උපදෙස් ලබාදීම
  • පවුල් සැළසුම් ක්‍රම
  • මද සරු භාවය සදහා ප්‍රතිකාර කිරීමේදී භාවිත සායනික හා පරීක්ෂණාගාර ක්‍රමවේද පිලිබද
  • කොල්පොස්කොපි පරීක්ෂාව සහ ගැබ්‍ලෙ ශ්‍රාව පරීක්ෂාව
 • උපදේශනය, සායනික සහාය සහ පහත ‍සේවාවන්
  • කාන්තා වන්ධ්‍යාකරණය (LRT)
  • අන්තඃ ගර්භාෂයික උපත් පාලන උපකරණ (IUCD) තැන්පත් කිරීම් සහ ඉවත් කිරීම්
  • උපත් පාලන හෝර්මෝක තැන්පතු   ඇතුළත් කිරීම හා ඉවත් කිරීම්
  • උපත් පාලන නික්ෂේපණ
  • උපත් පාලන පෙති. (OCP)
  • කොන්ඩම් (උපත් පාලන කොපු)
 • මද සරු භාවය සදහා සායන
  • ස්ත්‍රි බීජ වර්ධක ප්‍රතිකර්ම
  • ස්ත්‍රි බීජ වර්ධනය පරීක්ෂාකිරීම
  • පැලෝපීය නාල අවරහිතා පරීක්ෂාකිරීම
  • ශුක්‍ර තරල විශ්ලේෂණය (SFA) සහ සැකසීම
  • අන්ත:ගර්භාෂ සිංචනය(IUI) (ධාතු තැන්පත් කිරීම)
 • සුවනාරී සායනය
  • සායනික පරීක්ෂණය
  • ගැබ්ගෙල ශ්‍රාව පරීක්ෂණය
  • පියයුරු ගැටිති සදහා පරීක්ෂා කිරීම
  • කොල්පොස්කොපි පරීක්ෂණය සහ LLETZ Biopsy
  • ආර්ථවාභාවයෙන් පසු රුධිර වහන තක්සේරු කිරීම (ආර්ථවාභාවයෙන් අවුරුද්දකට පසු එක් වරක් හෝ රුධිරය වහනය වූ) සහ පරීක්ෂණ සිදු කිරීම. (ආර්ථවහරනය සහ ඒ හා සමිබන්ධ පරීක්ෂාවන්)
   • ගැබි ගෙල පරීත්ෂාව 
   • ගර්භාෂයෙහි රෝග ස්කෑන් මගින් පරීක්ෂා කිරීම
   • සහ ගර්භාෂ පටත පරීක්ෂා කිරීම

කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය)
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ +94 11 2690483
වෛද්‍ය සංජීවනී පෙරේරා වෛද්‍ය නිලධාරී +94 11 2690483
යමුනා ගම්ලත් මිය ප්‍රධාන හෙද නිලධාරී +94 11 2690483
සමදරා ගුණතිලක මිය හෙද නිලධාරි +94 11 2690483
දුලීපා සමරවීර මිය , +94 11 2690483
එච්.පී. රංජනී මිය , +94 11 2690483
එම්.ටී.පී දිල්හානි මිය , +94 11 2690483