• මාතෘ සහ ළමා සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ කරුණු වෙනුවෙන් ඉහළ නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුකරවීම

 • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ අනෙකුත් අදාල අමාත්‍යාංශ සදහා, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍යයට අදාලව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ සංශෝධනයට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම සහ මගපෙන්වීම ලබාදීම

 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට අදාලව ප්‍රතිපත්ති පාදක කොටගත් ක්‍රමවේදයන් හදුනාගැනීම

 • ක්‍රමෝපායයන් පදනම් කරගෙන මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන නිර්මාණය/සැලසුම් කිරීම

 • මනා ක්‍රමවේදයන් සහිත විධිමත් වැඩසටහන් හදුනාගෙන නියමු පරීක්ෂණයට ලක්කිරීමෙන් අනතුරුව මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට අන්තර්ගත කිරීම

 • ජාතික වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශකත්වය, උපදේශණය, සම්බන්ධීකරණය සහ සහයෝහය ප්‍රාදේශීය කළමණාකාරීත්වය ලබාදීම

 • අදාල රාජකාරී ලැයිස්තු ඇතුළු තාක්ෂණික සහ කළමණාකරණ මාර්ගෝපදේශ සහ අකෘතිපත්‍ර සැපයීම.

 • වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නන් සහ හවුල්කාර පාර්ශවයන් අතර ජාලයක් ඇතිකරමින් සම්බන්ධීකරණය

 • වැඩසටහන් විශේෂිත අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ද්‍රව්‍ය දියුණු කිරීම

 • පූර්ව සේවා-සේවස්ථ සහ පශ්චාද් උපාදි සදහා කාර්යමණ්ඩලයට අවශ්‍ය හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම

 • අදාල සෞඛ්‍ය කාර්යමන්ඩලයන් සදහා මූලික අධ්‍යාපන පරිපාටිය සහ සේවාස්ථ පුහුණුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ සංශෝධනය සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම සැපයීම

 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට අදාළව සැපයුම් කළමණාකරණය

 • රාජ්‍ය සහ වෙනත් ජාතික/අන්තර්ජාතික ප්‍රභවයන්ගෙන් මූලාධාර ලබාගැනීම සදහා ඉහළ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

 • හදිසි සහ විශේෂිත අවස්ථාවලදී මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම

 • සංවර්ධන පාර්ශවකරුවන් සහ පළාත් සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලය සමග සම්බන්ධීකරණය කරමින්, මූල්‍යාධාර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම

 • මාතෘ, පරාජන්ම සහ ළදරු රෝගීවීම සහ මර්ත්‍යතාව සදහා විශේෂ අවධානය යොමු කරමින්, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාව තුළ සිදුවන හානිකර ප්‍රතිඵලයන් අවේක්ෂණය කිරීම

 • ජාතික මට්ටමෙන් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවන් නියාමන සහ ඇගයීම

 • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට, සංවර්ධන පාර්ශවකරුවන්ට, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන්ට සහ අනෙකුත් අදාළ නියෝජිත ආයතන සදහා ප්‍රතිපෝෂණ වාර්තා ලබාදීම

 • ප්‍රජනක සෞඛ්‍යයට අදාල ක්‍රියාන්විත කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය