ශ්‍රී ලංකාවේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාව සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානය පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයයි. 1968 වර්ෂයේදී, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ, ජාතික මට්ටමෙන් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන දියත්කිරීමේ අරමුණින්, පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය පිහිටුවන ලදී. ආරම්භක අවධියේදී, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය ලෙසින් නම් කරනු ලැබූ මෙම ආයතනය, පසුකාලීනව පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය නමින් නම් කරන ලදී.


මාතෘ සෞඛ්‍ය, ළමා සෞඛ්‍ය කාන්තා සෞඛ්‍ය සහ පවුල් සැළසුම ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පවුල් සෞඛ්‍ය වැටසටහන් ක්‍රියාවළිය තුළ වැදගත් අංගයන් වෙයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ පලාත් සෞඛ්‍ය සේවාවන් තුල පවතින දියුණු යටිතල සේවාවන් මඟින් මෙම සේවාවන් සපයනු ලැබේ. මෙම පුළුල් ජාලයට වෛද්‍ය ආයතන සහ සෞඛ්‍ය (MOH) නිළධාරී කොටිඨාශ ද අයත් වේ.