පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ පිහිටි ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය මධ්‍යස්ථානය මගින් පවුල් සැළසුම, මද සරුභාවය, ගැබිගෙල පිලිකා ආවරණය කිරීම සහ ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය අදාල අනෙකූත් සේවාවන් සපයනු ලැබේ. සෞඛ්‍යය සේවා සපයන වෛද්‍යවරුන්, හෙද සේවක සේවිකාවන්, පවුල් සෞඛ්‍යය සේවිකාවන් ආදී ඕනෑම සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුට තොරතුරු ලබාගත හැකිය. (සදුදා සිට සිකුරාදා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා)

උපකාරක සේවා අංකය : +94 113 040 541
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මධ්‍යස්ථානයේ තොරතුරු පොළ
 

මින් ලබාදෙනු ලබන තොරතුරු වනුයේ;

  • විවිධ පවුල් සැලසුම් ක්‍රම සඳහා සේවාදායකයන්ගේ සුදුසුකම
  • පවුල් සැලසුම් ක්‍රම ආරම්භ කිරීම
  • අතුරු ආබාධ සහ සංකූලතාව කළමනාකරණය කිරීම
  • මදසරු යුවලවල් සදහා ප්‍රාථමික සහ ද්වීතීක සාත්තුව
  • ගැබ්ගෙල පිලිකා පරීක්ෂණය (පැප් පරීක්ෂාව) පිලිබද තොරතුරු
  • අසාමාන්‍ය ගැබ්ගෙල ස්‍රාවී පටල සහ පසු විපරම
  • ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය සේවාව මගින් ලබාදෙන සේවා පිළිබඳ තොරතුරු
සේවාව දවස පැමිනිය යුතු වෙලාව
කාන්තා වාන්ධ්‍යාණුකරණය සඳුදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා පෙ.ව. 8.00
සුවනාරී සායනය අඟහරුවාදා ප.ව. 1.30
මදසරු සායනය බදාදා පෙ.ව. 8.00
පවුල් සැලසුම් රෝපණ සායනය සික්‍රරාදා  
සික්‍රරාදා ප.ව. 8.00
DMPA එන්නත් සහ IUD අන්තර්ගත කිරීම් සඳුදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා ප.ව. 1.30
IUD අන්තර්ගත කිරීම් සික්‍රරාදා ප.ව. 1.00
OCP සහ උපත් පාලන කොපු සඳුදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00
කොල්පොස්කොපි සායනය අගහරැවාදා පෙ.ව. 8.00