අරමුණ 1

ප්‍රශස්ත සෞඛ්‍ය මට්ටමකින් යුතුව දරු පිළිසිඳ ගැනීමකට යොමුවීම සඳහාත්, එම සෞඛ්‍ය තත්වය මුළු ජීවිත කාලය තුලම පවත්වා ගැනීම සඳහාත්, කාන්තාවන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ සහකරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ක්‍රමෝපායයන්

 • දරුවන් ලබන වයසේ සිටින කාන්තාවන් සහ ඔවුන්ගේ සහකරුවන් හට දරු  පිළිසිඳ ගැනීමකට පෙර පරිපූර්ණ සත්කාර සේවාවක් ලැබෙන බව තහවුරු කිරීම.
 • කාන්තාවන්ට සහ ඔවුන්ගේ සහකරුවන්ට ඇතිවිය හැකි ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය ගැටළු සඳහා ජීවිත කාලය මුළුල්ලේම අවධානය ලබාදීම.
 • විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත කාන්තාවන්ගේ ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබාදීම.
 • ලිංගාශ්‍රිතව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝහ එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස් සඳහා අදාල සේවා මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා සමග ඒකාබද්ධ කිරීම.
 • කාන්තාවන්ට සත්කාර සපයන වෙනත් පාර්ශවයන් සමග සහභාහීත්වය.

අරමුණ 2

ගර්භණී සමය, දරු ප්‍රසූතිය සහ ප්‍රසව අවධිය යන කාලයන් හී දී ගුණාත්මක සත්කාරයක් ලබාදීම තුළින් මවගේ සහ නවජන්මයාගේ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම.

ක්‍රමෝපායයන්

 • ක්ෂේත්‍ර සහ ආයතන යන මට්ටම් දෙකෙහි දීම උචිත ක්‍රමවේද සහ යාන්ත්‍රණ මගින් ගුණාත්මක මාතෘ සත්කාරයක් (පෙර ප්‍රසව, හා පසු ප්‍රසව) සැපයෙන බව සහතික කිරීම.
 • ගර්භණී සහ පසු ප්‍රසව මව්වරුන්ගේ පෝෂණ තත්වය ප්‍රශස්ත ලෙස පවත්වා ගැනීම.
 • හදිසි ප්‍රසව සත්කාර සේවා සඳහා ළඟා විය හැකිවීම, එම සේවා ලබාදීම සහ ඒ සඳහා යොමු කිරීමට උචිත ක්‍රමවේදයක් තහවුරු කිරීම.
 • හදිසි තත්වය යටතේ අවදානම් සහිත පවුල් සඳහා මාතෘ හා නවජන්ම සේවා සැපයීම වැඩි දියුණු කිරීම.
 • මාතෘ රෝගිවීම සහ මරණ සඳහා වන විමර්ශනය ශක්තිමත් කිරීම.

අරමුණ 3

ගුණාත්මක සත්කාර සේවාවක් තුළින් පරාජන්ම සහ නවජන්ම රෝගිවීම් සහ මරණ පහත හෙලීම තහවුරු කිරීම.

ක්‍රමෝපායයන්

 • ක්ෂේත්‍ර සහ ආයතනික මට්ටම් වලදී නවජන්ම සත්කාර සඳහා සාක්ෂි මත පදන්ම් වූ ප්‍රතිකාර විධි පැනවීම.
 • රෝහල්වලින් මූලික මෙන්ම, වඩාත් දියුණු නවජන්ම සත්කාර සේවා තිබෙන බව හා එම සේවා ලබාගත හැකි බව තහවුරු කිරීම.
 • ප්‍රසූත සිදුවන රෝහල් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් මවි කිරිදීමේ පුරුදු ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ඒ සඳහා සහාය දීම.
 • පරාජන්ම සහ නවජන්ම රෝගිවීම් සහ මරණ සඳහා එන විමර්ශණය ශක්තිමත් කිරීම.

අරමුණ 4

ප්‍රශස්ත වූ සත්කාර සැපයුමක් තුළින් අවු. 5ට අඩු සියළු දරුවන්හට සිය ජීවිත රැක ගනිමින් සම්පූර්ණ වර්ධනය හා සංවර්ධන හැකියාව සාක්ෂාත් කරගැනීමෙි අවස්ථාව හිමි කිරීම

ක්‍රමෝපායයන්

 • ක්ෂේත්‍ර සහ ආයතන යන මට්ටම් දෙකෙහි දීම ගුණාත්මක ළදරු - ළමා සත්කාර සේවා පවතින බව තහවුරු කිරීම.
 • ප්‍රශස්ත පෝෂණ තත්වයක් පවත්වා ගැනීම, සාක්ෂි මත පදනම් වූ ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් විශේෂයෙන්ම මාස 6 සම්පූර්ණ වන තුරු ළඳරුවන්ට මවිකිරි පමණක් ලබා දීම සහ ඉන් අනතුරුව නියමාකාර පෝෂ්‍යදායි අමතර අහාර සමග මවිකිරි අවුරුදු 2ක් හෝ ඊට වඩි කාලයක් දිගටම ලබාදීම සහ ක්‍රමාණුකූලව වර්ධනය ඇගයීම සහ ප්‍රවර්ධනය.
 • ළමාවියේ රෝග තත්වයන් කළමනාකරණයේ දී සාක්ෂි මත පදනම් වූ ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක් වන බව තහවුරු කිරීම.
 • ළමා වියේ රෝගිවීම් සහ මරණ පිළිබඳ විමර්ශණය ශක්තිමත් කිරීම.
 • මනෝසමාජීය සංවර්ධනය ප්‍රශස්ථ මට්ටමකට ගෙන ඒම.
 • වයසට නිසි ප්‍රතිශක්තිකරණය තහවුරු කිරීම.
 • උපරිම මුඛ සෞඛ්‍ය තහවුරු කිරීම.
 • හදිසි අවස්ථාවන්හීදි පෝෂණය ඇතුළු ප්‍රමාණවත් ළමා සත්කාර සේවාවක් තහවුරු කිරීම.

අරමුණ 5

සුදුසු මෙන්ම, සම්පත් සහිත භෞතික සහ මනෝසමාජයීය පරිසරයක් තුළ වයස අවු. 5-9 අතර දරුවන් සහ යෞවනියන් හට තම වර්ධනය සහ විකසනය සඳහා පූර්ණ හැකියාව ඇති බවට අවබෝධයක් ඇති බව තහවුරු කිරීම

ක්‍රමෝපායයන්

 • අංග සම්පූර්ණ ළමා සහ යොවුන් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් පාසල් සහ ප්‍රජා මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙනත් අදාල පාර්ශව සහ ප්‍රජාවන් අතර හවුල්කාරීත්වය ශක්තිමත් කිරීම.
 • කුසලතා සංවර්ධනය කෙරෙහි යොමු කෙරෙන, අවශ්‍යතා පාදක කරගත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • දරුවන් සහ යෞවනයින් අතර පෝෂණය සහ සෞඛ්‍යමත් ජීවන රටාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • දන්ත සෞඛ්‍ය සේවා සහ උපදේශන සේවා ඇතුළත් ළමා සහ යොවුන් මිතුරු සෞඛ්‍ය සේවාවක් සඳහා ප්‍රවේශ වීම.
 • තම ලිංගික සහ ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් තීරණ ගැනීම සඳහා දරුවන් සහ යෞවනයින් බලගැන්වීම.
 • දරුවන් සහ යෞවනයින් රැකබලා ගැනීම සඳහා දෙමව්පියන් භාරකරුවන් සහ ගුරුවරුන් බලගැන්වීම

අරමුණ 6

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් හට සමාජය තුළ ඵලදායී සාමාජිකයින් ලෙස ක්‍රියාකළ හැකි වන පරිදි ඔවුන්ගේ මානසික, කායික සහ සමාජයීය හැකියා ප්‍රශස්ත ලෙස වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම

ක්‍රමෝපායයන්

 • පවත්නා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට, විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා ඉටුවන ආකාරයේ උචිත වැඩසටහන් එකතු කිරීම.
 • විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන්ට සත්කාර සපයන, ප්‍රධාන පාර්ශවයන් අතර අන්තර්පාර්ශව සහයෝගිතා ශක්තිමත් කිරීම.

අරමුණ 7

සියළු යුවල් හට අනපේක්ෂිත දරු පිළිසිඳ ගැනීම් වළක්වමින් ප්‍රශස්ත පරතරයක් සහිතව තමන් කැමති දරුවන් සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසීම

ක්‍රමෝපායයන්

 • ගුණාත්මක නවීන පවුල් සැලසුම් සේවාවන් සැපයීම හා එම සේවාවන් වෙත ළඟාවිය හැකි බව තහවුරු කිරීම.
 • නොසැපිරුණු පවුල් සංවිධාන සේවා අවශ්‍යතාවය සඳහා අවධානය යොමු කිරීම.
 • ආයතනයන්හි වන්ධ්‍යාකරණ සේවා පවතින බව තහවුරු කිරීම.
 • පසු ගබ්සා සත්කාරය සඳහා උචිත වැඩ පිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීම.
 • පවුල් සංවිධාන උපකරණ නොකඩවා සැපයෙන බව තහවුරු කිරීම
  (ප්‍රජනජක සෞඛ්‍ය භාණ්ඩ සුරක්ෂිතතාවය)
 • මදසරුභාවයෙන් යුත් යුවල් සඳහා අවශ්‍ය සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම, සාධාරණීකරනය කිරීම සහ ක්‍රමවත් කිරීම.

අරමුණ 8

ස්ත්‍රී/පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සාධාරණත්වය හා සමානාත්මතාවය සහතික කරමින් පුරුෂ සහ ස්ත්‍රී ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

ක්‍රමෝපායයන්

 • ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය හා සම්බන්ධ ස්ත්‍රී - පුරුෂ සමාජභාවයට අදාල ගැටළු සාකච්ජාවට භාජනය කිරීම.
 • ස්ත්‍රී - පුරුෂ සමාජභාවය පාදක කරගත් හිංසනය වැළැක්වීමට සහ එවැනි අවස්ථා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා රෝග නිවාරණ සහ ප්‍රතිකාර සැපයීමේ අංශ තුලින් ඵලදායි ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන බව තහවුරු කිරීම.
 • ස්ත්‍රී - පුරුෂ ලෙස වෙන්වූ දත්ත සෞඛ්‍ය කලමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියට එක් කිරීමෙන් ප්‍රජනක සෞඛ්‍යයට අදාලව ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ සමානාත්මතාවය සහ සාධාරණත්වය තහවුරු කිරීම.
 • ස්ත්‍රී - පුරුෂ සමාජභාවය පාදක කරගනිමින් සිදුවන හිංසන පිළිබඳ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුල දත්ත එක්රැස් කිරීම හා එම දත්ත උචිත ලෙස කළමනාකරණය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • ස්ත්‍රී - පුරුෂ සමාජභාවය පාදක කරගත් හිංසනය වැළැක්වීම සහ කළමනාකරණය සඳහා සක්‍රියව දායක වී සිටින සංවිධාන හා පුද්ගලයින් සමඟ හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම.
 • ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය සත්කාරයෙහි ලා පුරුෂ සහභාගිත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ දිරිමත් කිරීම.
 • ස්ත්‍රී - පුරුෂ සමාජභාවය පාදක කරගත් හිංසනය වැළැක්වීම සහ කළමනාකරණය කෙරෙහි ප්‍රජාව මැදිහත්වීම උනන්දු කිරීම සඳහා පිරිමින් සහ කාන්තාවන් බලකරණය කිරීම.
 • සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සාකච්ජාවට භාජනය කිරීම.

අරමුණ 9

ජාතික පළාත්, දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටම්වල සෞඛ්‍ය කළමනාකරුවන් ගුණාත්මක මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම උදෙසා අනුකූලතාවය දක්වන හා වහකීමෙන් යුක්තව ක්‍රියාකරන බව තහවුරු කිරීම

ක්‍රමෝපායයන්

 • ගුණාත්මක මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවන් සඳහා වගකීමක් ඇති බව සහ කැපවීමෙන් යුත් නායකත්වයක් තහවුරු කිරීම.
 • ගුණාත්මක බවින් උසස් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීමට, ජාතික පළාත්, දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටම්වල ආයතනගත ශක්‍යතාව ශක්තිමත් කිරීම.
 • ගුණාත්මක මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවයක් සඳහා ප්‍රමාණවත් සම්පත් පවතින බව සහ එම සම්පත් සමාන ලෙස බෙදීයන බව තහවුරු කිරීම.
 • සියළු තලයන්හි සේවා පද්ධතීන් දියුණු කිරීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති, මාර්ගෝපදේශ සහ පුහුණු ක්‍රමයන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන බව තහවුරු කිරීම.
 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සඳහා ජාතික මට්ටමේ නායකත්වය සැපටීමට පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය විශිෂ්ඨත්වයේ කේන්ද්‍රය ලෙස ශක්තිමත් කිරීම.
 • වෘත්තීමය ආයතන සහ අදාළ පාර්ශවකරුවන් සමග සහයෝගීතාවය සහ හවුල්කාරීත්වය තහවුරු කිරීම.

අරමුණ 10

තීරණ ගැනීමේදී උපයෝගී කරගත හැකි ගුණාත්මක තොරතුරු උත්පාදනය කිරීමට, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් සඳහා සඵලමත් නියාමනයක් සහ ඇගයීම් ක්‍රියාවලියක් තහවුරු කිරීම.

ක්‍රමෝපායයන්

 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සහ පවුල් සංවිධාන පිළිබඳ සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම.
 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩ සටහන් සැලසුම් කිරීම, සුපරීක්ෂණය සහ අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම.
 • අදාළ පාර්ශවකරුවන් අතර මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීම.

අරමුණ 11

මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ දැනට පවත්නා ක්‍රමවේදයන් සඳහා පර්යේෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ක්‍රමෝපායයන්

 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහ පරිශීලන ක්‍රම සඳහා අවශ්‍ය සාක්ෂි උත්පාදනයට සහ බෙදාහැරීමට
 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ සංවර්ධනය කිරීම සදහා සහයෝගීතා යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම.

අරමුණ 12

පුද්ගලයන්, පවුල හා ප්‍රජාව තුල මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සඳහා වන තිරසාර සහ හිතකර චර්යාවන් තහවුරු කිරීම.

ක්‍රමෝපායයන්

 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් නංවාලීමට චර්යාත්මක වෙනසක් ඇතිකරන සන්නිවේදන වැඩසටහන් යොදා ගැනීම පුළුල් කිරීම.
 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සඳහා ජනමාධ්‍ය සහාය ලබාගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සඳහා යෝග්‍ය වූ චර්යාවල තිරසාර පැවැත්ම උදෙසා ප්‍රජාව බලකරණය කිරීම සහ මැදිහත් කරවීම.
 • මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ චර්යාත්මක වෙනසක් ඇතිකරන සන්නිවේදන වැඩසටහන් ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා සියළු මට්ටම්වලදී, විවිධ අංශ අතර සම්බන්ධීකරණය සඳහා උචිත යාන්ත්‍රණයක් ඇති කිරීම.