දැක්ම

ප්‍රශස්ත නිරෝගිමත් ජීවන තත්වයක් සහිත කාන්තාවන්, දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සහිත ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් බිහිකිරීම.

මෙහෙවර

සහයෝගීතාවයෙන් යුත්, සංස්කෘතිකමය ලෙස පිළිගනු ලබන්නා වූ පවුල් මිතුරු පරිසරයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ, පරිපූර්ණ, තිරසාර, සමානාත්මතාවයෙන් යුත්, ගුණාත්මක මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවක් තුළින් සියලු කාන්තාවන්ට, දරුවන්ට සහ පවුල් වලට ලඟා කරගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ය මට්ටම සාක්ෂාත් කරගැනීමට දායකත්වය දැක්වීම.

මාතෘ සහ ළමා සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති විධිවිධාන / රාමුව

දීර්ඝ කාලයක සිටම මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සදහා මෙරට ප්‍රමුඛතාවයක් හිමිව තිබූ අතර, එය ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මගින්ද පිළිබිඹු විය. මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවේ උන්නතිය සදහා අවශ්‍ය ජාතික දායකත්වය උදෙසා අවශ්‍ය මැදිහත්වීම ප්‍රතිස්ථාපනය කර, නඟා සිරුවීම සදහා ප්‍රයෝජනවත් මාර්ගෝපදේශකත්වයක් ලෙස මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සකසන ලදී. මෙම ලේඛනය මගින් පවත්නා වූ සේවාවන් ශක්තිමත් කරමින් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයන්ගේ ප්‍රමුඛතාවන්හි සිදුවන වෙනස්කම් සහ නව අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම උදෙසා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය සහ ක්‍රමෝපායගත විධිවිධානයන් සපයනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.

මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාව තුළ, අදාල වැඩසටහන් මගින් අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් සකසා ඇත. මෙම ක්‍රමෝපායගත සැලසුම්, ජාතික, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලසුම් වලට අනුගතව සැකසී ඇත.

  • මාතෘ හා නව ජන්ම සෞඛ්‍ය - ජාතික ක්‍රමෝපායගත සැලැස්ම
  • ළමා සෞඛ්‍ය - ජාතික ක්‍රමෝපායගත සැලැස්ම
  • යොවුන් සෞඛ්‍ය - ජාතික ක්‍රමෝපායගත සැලැස්ම

ජාතික සහ පළාත් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික මගපෙන්වීම, අනුශාසනය සහ නියාමනය උදෙසා තාක්ෂණික උපදේශක මණ්ඩලයන් සදහා ක්‍රියාත්මක වීමට තාක්ෂණික කමිටු කිහිපයක් පිහිටුවා ඇත. මෙම තාක්ෂණික අනුකමිටු මගින් එළබෙන්නාවූ තීන්දු-තීරණ "පවුල් සෞඛ්‍ය පිළිබද ජාතික කමිටුවට" ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. "පවුල් සෞඛ්‍ය පිළිබද ජාතික කමිටුව" යනු සෞඛ්‍ය ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන, ජාතික මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය වැඩසටහනෙහි ප්‍රතිපත්ති සැකසුම් සහ තීරණ ගන්නා ඉහළම මට්ටමේ ජාතික කමිටුවයි.

  • මාතෘ සෞඛ්‍ය සහ පවුල් සැළසුම් සඳහා තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව
  • නව ජන්ම සහ ළමා සෞඛ්‍ය සඳහා තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව
  • පාසල සෞඛ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව
  • සුවනාරී සායන ක්‍රියාකාරී කමිටුව
  • මව්කිරි දීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම සහ අනුබල දීම සහ නම් කළ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා රීති සංග්‍රහය නියාමනය කිරීමේ කමිටුව මාතෘ හා ළමා පෝෂණය පිළිබඳ අනු කමිටුව