අධ්‍යක්ෂ (MCH)

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය හේමන්ත බෙනරගම අධ්‍යක්ෂ/මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය +94 11 2696508  
වෛද්‍ය එස්.වී. වාසනා සංජීවනී සමරසිංහ වෛද්‍ය නිළධාරී +94 11 2696508  

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (MCH)

නම තනතුර දුරකථන අංකය
(කාර්යාලය)
විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය සපුමල් බන්ඩාර වැ බ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ/මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය +94 11 2681311  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

මූල්‍ය සහ පරිපාලන ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
ආර්.එම්.ජී. රත්නායක මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ/මූල්‍ය +94 11 2694410  
එච්.ජී. ආරියරත්න මහතා පරිපාලන නිලධාරී +94 11 2675171  
කේ.බී.සී කුරුප්පු මහතා ප්‍රධාන කළමනාකාර සහයක +94 11 2675171 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

පාසැල් හා නව යොවුන් සෞඛ්‍යය ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය අයේෂා ලොකුබාලසූරිය ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ +94 11 2692746  
වෛද්‍ය එච්.එල්.එච්. චින්තිකා වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2692746  
ආර්.පී. නුවන් සමීර මයා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක +94 71 4427616  
අනිල් කරුණාතිලක මයා සංවර්ධන සහයක    

ප්‍රජනක සෙෘඛ්‍ය ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය
(කාර්යාලය)
විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය චමින්ද මාතොට නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ +94 11 2690483 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය සංජීවනී පෙරේරා වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2690483  
යමුනා ගම්ලත් මිය ප්‍රධාන හෙද නිලධාරි +94 11 2690483  
සමදරා ගුණතිලක මිය හෙද නිලධාරි +94 11 2690483  

සැළසුම්කරණ, සුපරීක්ෂණ හා ඇගයුම් ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය කවුෂල්‍යා කස්තරිආරචිචි ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ නියාමනය හා ඇගයීම +94 11 2692743 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
වෛද්‍ය නෙත්මිණි තේනුවර         "    "  
වෛද්‍ය ඉරේෂා ජයවික්‍රම ප්‍රජා වෛද්‍ය ලේඛකාධිකාරී  
වෛද්‍ය ප්‍රියංග සේනානායක වෛද්‍ය නිළධාරි     
වෛද්‍ය මදන් ජුඩි වෛද්‍ය නිළධාරි    
වෛද්‍ය එල් පී අ් අයි ගූනසෝම වෛද්‍ය නිළධාරි    
එමි එල් ඒ පී ග්‍රනසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛක    
ජෝසප් හරියාරමි මයා තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන නිලධාරි    
ඒ.ඩී.එල්. කුමාරරත්න මිය මහජන සෞඛ්‍ය හෙද ‍සොහොයුරිය +94 71 4450690 adlkumararathna
@gmail.com
ලසන්තා හපුආරච්චි මිය සළසුම් සහ වැඩසටහන් සහකාර +94 71 8004887 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.ජී චිත්‍රානන්ද මයා සංවර්ධන සහකාර    
ඩබ්.එම්. මාලනී මිය තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන සහකාර    
ටී.එස්. ලන්ත්‍රා මයා තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන සහකාර    
නිල්මිනී ඩි සොයිසා මිය තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන සහකාර    
ආර්.එම්.වී.කේ. රාමසිංහ මිය තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන සහකාර    
නාලිකා පෙරේරා මිය තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන සහකාර    

මුඛ සෞඛ්‍ය ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය දිලිප් ද සිල්වා දන්ත සෞඛ්‍ය විශේෂඥ +94 11 2690195 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
වෛද්‍ය සුමංගලී පෙරේරා දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2690195  
වෛද්‍ය ශානිකා මුතුතන්තීූ දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරි  +94 11 2690195 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය සුරාජ් කොලොමිබතන්තූි දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2690195  

මාතෘ ළමා රෝග හා මරණ පිලිබද ආවෙක්ෂණ ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය කපිල ජයරත්න ජාතික වැඩසටහන් කළමනාකරු-මාතෘ හා ළමා සංකූලතා හා මරණ ආවේක්ෂණය +94 11 2692745 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය ටී.ඩබ්.එන්. ටෙක්ලානි වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2692745  
හෂිනි ජයවර්ධන මිය සංවර්ධන සහයක +94 11 2692745  

නව යොවුන් හා තරුණ සෞඛ්‍ය ඒකකය

This page is under construction

ප්‍රසව හා නව ජන්ම සංරක්ෂණ ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය ධම්මිකා රෝවෙල් උපදේශණ ප්‍රජා වෛද්‍ය නිලධාරී, ජාතික වැඩසටහන් කළමනාකරු - අභ්‍යන්තර සූතික හා බිළිදු රැකවරණ +94 11 2699149
+94 71 8099970
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය රාජිකා පෙරේරා වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2699149  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය නිලූමදීමා විජේකෝන් වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2699149 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
තේජා ගමගේ මිය සළසුම් සහ වැඩසටහන් සහයක +94 11 2699149  

ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජ භාවය හා කාන්තා සෞඛ්‍ය ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය නේතාන්ජලී මාපිටිගම උපදේශන ප්‍රජා වෛද්‍ය නිලධාරී-ජාතික වැඩසටහන් කළමනාකාරිණී, ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජ භාවය හා කාන්තා සෞඛ්‍ය +94 11 2692744 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය එරංග රාජපක්ෂ වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2692744 erangarajapakshe
@yahoo.com
වෛද්‍ය චිත්‍රාංගනී පෙරේරා වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2692744 chithranganieperera
@yahoo.com
    +94 11 2692744  
අයි.යූ. ලේකම් ආරච්චි මිය වනිතා කේන්ද්‍රීය නිලධාරී +94 11 2692744  
ඒ.ජී.ෂර්මිලා ක්‍රිෂාන්ති මිය සංවර්ධන නිලධාරි +94 11 2692744 shermilaabeygunasekara
@yahoo.com

පවුල් සැළසුම් ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය සංජීව එස්.පී ගොඩකන්දගේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ +94 11 2665717 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය එස් ඒ වික්‍රමසිංහ වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2665717 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය සී ඩජ් හපුදෙනිය වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2665717 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය ඩී එමි ජයතිස්ස වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2665717 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
‍ඩී එමි දයානන්ද  මිය සංවර්ධන සහයක +94 11 2665717 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ළමා පෝෂණ ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය එච්.එස්. ජයවික්‍රම මිය ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ +94 11 2693934 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය එන්.ඒ.ඒ.එස්. තිලකරත්න වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2693934  
  වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2693934  
  මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිලධාරීණී (Special Grade) +94 11 2693934  
ජමුනා නිමලන් මිය සංවර්ධන සහයක +94 11 2693934  

ළමා සංවර්ධන හා විශේෂ සේවා ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය නීල් තලගල ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ජාතික ව්‍යාපෘති කළමණාකරු +94 11 2686976 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය සංජය ඩී. අබේනායක වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2686976  
වෛද්‍ය බුද්ධි ලොකුකැටගොඩ වෛද්‍ය නිලධාරි +94 11 2686976  

පූර්ව ප්‍රසව හා පසු ප්‍රසව සංරක්ෂණ ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය නිල්මිනී හේමචන්ද්‍ර ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය ශානිකා සේනානායක වෛද්‍ය නිලධාරි   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෛද්‍ය සමන්ත ජයසිංහ වෛද්‍ය නිලධාරි   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය

නම තනතුර දුරකථන අංකය (කාර්යාලය) විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය සපුමල් දනපාල ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ +94 11 2696677
+94 71 4429793
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Registar in Community Medicine    
වෛද්‍ය රනිල් රණතුංග වෛද්‍ය නිලධාරි +94 77 2987919 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.