பணிப்பாளர் (MCH)

பெயர் பதவி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
டாக்டர். சப்புமல் தனபால பணிப்பாளர்/ MCH +94 11 2696508  
டாக்டர். எஸ்.வி. வாசனா சஞ்சீவனி சமரசிங்க மருத்துவ உத்தியோகத்தர்

+94 11 2696508  

பிரதிப் பணிப்பாளர் (MCH)

பெயர் பதவி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
டாக்டர். சித்திரமாலீ த சில்வா பிரதிப் பணிப்பாளர் / MCH +94 11 2681311  

நிதி மற்றும் நிர்வாகப் பிரிவு

பெயர் பதவி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
திரு. எஸ்.ஆர். சேனாதீர கணக்காளர் +94 11 2694410  
திரு. ஶீ  ஐகத் குமார நிர்வாக உத்தியோகத்தர் +94 11 2675171  
திரு. அய்.ஆர்.அய். பீரிஸ் பிரதம முகாமைத்துவ உதவியாளர் +94 11 2675171 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பாடசாலை மாணவர் மற்றும் இளைஞர் சுகாதாரப் பிரிவு

பெயர் பதவி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
டாக்டர் அயேசா லொக்குபாலசூரிய சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர் +94 11 2692746  
டாக்டர். மஞ்சுள தனசூரிய சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர் +94 11 2692746  
டாக்டர் மொக்ஸா யக்கஹவிட்ட மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2692746  
டாக்டர். ஜகத் வருசவிதான மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 71 4350679  
டாக்டர். எச்.எல்.எச். சிந்த்திக மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2692746  
திரு. இந்திரசிறி லியனகே மேற்பார்வையாளர் / பொது சுகாதார கண்காணிப்பாளர் +94 71 4450340  
திரு ஆர்.பி. நுவன் சமீர பொது சுகாதார கண்காணிப்பாளர் +94 71 4427616  
திரு அனில் கருணாதிலக்க அபிவிருத்தி உதவியாளர்    

இனப்பெருக்க சுகாதார நிலையம்

பெயர் பதவி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
டாக்டர். வி. பிரசந்த கங்கே Consultant Obstetrician & Gynaecologist +94 11 2690483  
டாக்டர். மில்ஹான் பட்சா Consultant in Subfertility +94 11 2690483  
டாக்டர். பாக்யா ஜயசிறி Consultant Obstetrician & Gynaecologist +94 71 8614843  
டாக்டர். பிரதீப் கந்தேகெதர மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2690483  
டாக்டர். மேனகா பெரேரா மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2690483  
திருமதி. யமுனா கமலத் Nursing Officer In Charge +94 11 2690483  
திருமதி. சமதரா குனதிலக்க மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2690483  

திட்டமிடல், கண்காணிப்பு, மற்றும் மதிப்பீட்டுப் பிரிவு

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர் 

ெ௧ளசல்யா ௧ச்துரிஆரச்சி

சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர் +94 11 2692743 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
டாக்டர். 

நெத்மினி தேனுவர

சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர்    
டாக்டர் சன்ஜீவனி கருனாரத்ண மருத்துவ உத்தியோகத்தர்    
டாக்டர். புந்திக சமரவிக்கிரம மருத்துவ உத்தியோகத்தர்   bnsamarawickrama
@yahoo.com
திருமதி. ஏ.டி.எல். குமாரரத்ன பொதுச் சுகாதாரப் பெண் தாதி +94 71 4450690 adlkumararathna
@gmail.com
திருமதி. லசந்த ஹப்புஆராச்சி திட்டமிடல் மற்றும் நிகழ்ச்சிதிட்ட உதவியாளர் +94 71 8004887 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. ஏ.ஜி. சித்திரானந்த அபிவிருத்தி உதவியாளர்    
திருமதி. டபிள்யு.எம். மாலனி தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல்
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
   
திரு. டி.எஸ். லன்திர தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல்
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
   
திருமதி. நில்மினி த சொய்சா தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல்
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
   
திருமதி. ஆர்.எம்.வி.கே.ராமசிங்க தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல்
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
   
திருமதி. நாலிகா பெரேரா தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல்
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
   

வாய் சுகாதாரப் பிரிவு

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர். உதயா உஸ்கொடஆராச்சி பற் சிகிச்சை சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர் +94 11 2690195  
டாக்டர். காமனி ருஹூனகே மருத்துவ உத்தியோகத்தர் - DS (பாடசாலைச் சுகாதாரம்) +94 11 2690195  
டாக்டர். தனுஷி விக்கிரமசிங்க மருத்துவ உத்தியோகத்தர் - DS +94 11 2690195 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

மகப்பேற்று, சிறுவர் சுகாதாரம் மற்றும் குழந்தை, சிசு இறப்பு மேற்பார்வைப் பிரிவு

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர் கபில ஜயரத்ன தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமையாளர் – மகப்பேற்று, சிறுவர் சுகாதாரம் மற்றும் குழந்தை, சிசு இறப்பு மேற்பார்வைப் பிரிவு +94 11 2692745 kapjay613
@gmail.com
டாக்டர். டி.டபிள்யு.என். டெக்லானி மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2692745  
செல்வி. ஹாசனி ஜயவர்தன அபிவிருத்தி உதவியாளர் +94 11 2692745  

Adolescent and Youth Health Unit

This page is under construction

Intranatal and Newborn Care Unit

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர். தம்மிக ரொவெல் சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர்,
தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமையாளர்,
Intranatal and Newborn Care
+94 11 2699149
+94 71 8099970
dhammica.rowel
@yahoo.com
டாக்டர். நிர்மலா லோகநாதன் மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2699149  
டாக்டர். முதித பெரேரா மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2699149  
டாக்டர். நிலும்திம விஜேகோன் மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2699149 nilumdimaw
@yahoo.com
செல்வி. தேஜா கமகே திட்டமிடல் மற்றும் நிகழ்ச்சிதிட்ட உதவியாளர் +94 11 2699149  

பால்நிலை மற்றும் மகளிர் சுகாதாரப் பிரிவு

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர் நெதஞ்ஜலி மாப்பிட்டகம சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர் – தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமையாளர், பால்நிலை மற்றும் மகளிர் சுகாதாரப் பிரிவு +94 11 2692744 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
டாக்டர். ஏரங்க ராஜபக்ஷ மருத்துவ ஆலோசகர் +94 11 2692744 erangarajapakshe
@yahoo.com
டாக்டர் சித்ராங்கனி பெரேரா மருத்துவ ஆலோசகர் +94 11 2692744 chithranganieperera
@yahoo.com
    +94 11 2692744  
செல்வி. ஐ.யு. லேகமாராச்சி Gender Focal Point Officer +94 11 2692744  
செல்வி. ஏ.ஜி. ஷேமிலா கிரிஷாந்தி அபிவிருத்தி உதவியாளர் +94 11 2692744 shermilaabeygunasekara
@yahoo.com

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர் சஞ்சீவ எஸ்.பி. கொடகந்தகே சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர் +94 11 2665717 sspgodakandage
@yahoo.com
டாக்டர் ரம்யா த சில்வா சிரேஷ்ட மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2665717 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
டாக்டர் க்ரிஸாந்த பீரிஸ் மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2665717 krishantha_fhb
@gmail.com
திரு பி.கே.ஆர்.பி. குமார அபிவிருத்தி உதவியாளர் +94 11 2665717 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சிறுவர் போஷாக்குக்கான பிரிவு

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர் (செல்வி) எச்.எஸ். ஜயவிக்ரம சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர் +94 11 2693934 fhb_cnu@
yahoo.com
டாக்டர் என்.ஏ.ஏ.எஸ். திலக்கரத்ண மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2693934  
டாக்டர் எஸ். நுபேஹேவா மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 11 2693934  
திருமதி கே.எஸ்.ஆர். ஜயசேக்கர பொதுச் சுகாதாரத் தாதி உத்தியோகத்தர்களின் மேற்பார்வையாளர் (விஷேட தரம்) +94 11 2693934  
திருமதி. ஜமுனா நிமாலன் அபிவிருத்தி உதவியாளர் +94 11 2693934  

சிறுவர் அபிவிருத்தி மற்றும் விஷேட தேவைகள்

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர். நெய்ல் தலகல சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர்
தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமையாளர்
+94 11 2686976 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Antenatal and Post Natal Care Unit

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர். நில்மினி ஹேமசந்திர சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர்   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
டாக்டர். ஷானிகா சேனாநாயக்க மருத்துவ உத்தியோகத்தர்   shanika_senanayake
@yahoo.com
டாக்டர். சமந்தா ஜயசிங்க மருத்துவ உத்தியோகத்தர்   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு

பெயர் பதவி தொலைபேசி (அலுவலக) மின்னஞ்சல்
டாக்டர். சபுமல் தனபால சமுதாய மருத்துவ ஆலோசகர் +94 11 2696677
+94 71 4429793
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
  சமுதாய மருத்துவப் பிரிவுப் பதிவாளர்    
டாக்டர். ரணில் ரணதுங்க மருத்துவ உத்தியோகத்தர் +94 77 298 7919 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.