පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය

නො: 231, ද සේරම් පෙදෙස,
කොළඹ
දුරකථන : +94 112 681 309
දුරකථන : +94 112 696677
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web Site :  fhb.health.gov.lk
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online අකුරු පැහැදිලි නොමැතිද?
ආරක්ෂිත පදය අලුත් කිරීමට ක්ලික් කරන්න