සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රස්තාර ඇසුරෙන් බැලීමට දර්ශකය මත ක්ලික් කරන්න
දිස්ත්‍රික් සංසන්දනය බලන්න වසර මත ක්ලික් කරන්න
දර්ශක 2013 2014 2015 2016
ජනගහනය 21,635,236 21,666,784 20,868,762 21,164,458
උපත් අනුපාතය (ජනගහනය 1000 කට) 17.90 16.90 17.90 16.90
සති 8ට පෙර ලියාපදිංචි කරන ලද ගර්භණී මව්වරු ප්‍රතිශතය 75.40 76.20 77.08 78.47
අවුරුදු 20ට අඩු ගර්භණී මව්වරු ලියාපදිංචි කරන ලද ප්‍රතිශතය 5.30 4.90 5.25 4.85
ප්‍රථම ගර්භය සහිත මව්වරු ලියාපදිංචි කරන ලද ප්‍රතිශතය 33.30 32.70 32.68 32.71
පස්වෙනි ගර්භණීභාවය සහ ඊට වැඩි මව්වරුන් ලියාපදිංචි කරන ලද ප්‍රතිශතය 2.80 3.70 2.41 2.13
ලියාපදිංචි මව්වරුන්ගෙන් රුබෙල්ලා ආරක්ෂාව ලබා ඇති මවිවරු ප්‍රතිශතය 97.00 98.20 97.57 96.63
පිටගැස්ම ධූලකාභයෙන් ආරක්ෂාව ලබා ඇති ගර්භණී මව්වරු ප්‍රතිශතය 99.90 97.70 99.30 100.00
VDRL සඳහා පරීක්ෂා කර ඇති ගර්භණී මව්වරු ප්‍රතිශතය 99.70 98.00 98.66 100.00
රුධිර ඝණය පරීක්ෂා කර ඇති ගර්භණී මවිවරු ප්‍රතිශතය 99.90 97.80 98.98 100.00
පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය විසින් එක් වරක් හෝ ගෘහ පිවිසීම් කරන ලද ගර්භණී මව්වරු ප්‍රතිශතය 91.30 90.20 88.49 91.07
ගර්භණී කාලය තුල එක් වරක් හෝ සායනයට පැමිණි ගර්භණී මව්වරු ප්‍රතිශතය 94.80 95.50 94.65 94.70
ගර්භණී මව්වරුන්ගේ සායනික පැමිණීමේ වාර වල සාමාන්‍ය අගය 6.60 6.30 6.42 6.50
සති 12 ට පෙර ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය 18.5ට අඩු ගර්භණී මව්වරු ප්‍රතිශතය 23.00 23.50 20.20 18.80
ගර්භණී සමයේ රෝගී තත්වයන් වාර්තා කළ මව්වරු ප්‍රතිශතය 21.20 20.70 27.04 32.10
ආයතනික ප්‍රසූත ප්‍රතිශතය 99.90 99.70 99.90 99.90
ලියාපදිංචි කරන ලද ගෘහ ප්‍රසූත ප්‍රතිශතය 0.10 0.09 0.09 0.10
සිසේරියන් සැත්කම් ප්‍රතිශතය 31.00 32.10 34.53 36.30
වාර්තා කරන ලද නුපුහුණු ප්‍රසූත ප්‍රතිශතය 0.08 0.05 0.06 0.08
මුල් දින 10 තුලදී එක් වරක් හෝ පසු ගමන් ගිය පසු ප්‍රසව මව්වරු ප්‍රතිශතය 92.20 90.70 92.75 92.80
මුල් දින 10 තුල කරන ලද පසු ගමන් වල සාමාන්‍ය අගය 1.70 1.70 1.73 1.70
දින 42 දී ප.සෟ.සේ.නි. විසින් පසු ගමන් කරන ලද පසු ප්‍රසව මව්වරු ප්‍රතිශතය 76.70 74.30 75.62 79.00
විටමින් ඒ අධිමාත්‍රාව ලබා ගත් පසු ප්‍රසව මව්වරු ප්‍රතිශතය 87.10 80.90 93.31 96.40
පසු ප්‍රසව සංකූලතා වාර්තා කරන ලද මව්වරු ප්‍රතිශතය 11.50 10.20 11.28 10.80
දින 42 ට පසුව ප.සෟ.සේ.නි. විසින් එක් වරක් හෝ ගෘහ පිවිසීව් කරන ලද ළදරුවන් ප්‍රතිශතය 63.90 58.00 53.74 53.35
එක් වරක් හෝ සායනයට පැමිණි ළදරුවන් ප්‍රතිශතය 99.60 99.10 100.00 100.00
ළදරුවන්ගේ සායනික පැමිණීමේ සාමාන්‍ය අගය 5.20 5.30 4.50 4.70
මාස 18 දී විටමින් ඒ අධිමාත්‍රාව ලබා ගත් දරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය 70.70 71.90 74.89 80.60
අවුරුදු 3 දී විටමින් ඒ අධිමාත්‍රාව ලබා ගත් දරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය 71.40 73.10 74.47 90.50
අඩු බර උපත් ප්‍රතිශතය 13.30 12.20 11.36 11.20
බර කිරන ලද ළදරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය 85.70 84.00 88.16 88.50
අවුරුද්දක් තුල ළදරුවන්ගේ බර කිරන ලද වාරවල සාමාන්‍ය අගය ප්‍රතිශතය 10.00 10.20 10.66 0.00
බර අඩු ළදරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය 7.60 5.80 6.94 6.47
කුඩා දරුවන්ගේ (අවු. 1-2) බර කිරන ලද ප්‍රතිශතය 79.30 77.10 80.19 79.20
බර අඩු කුඩා දරුවන්ගේ (අවු. 1-2) ප්‍රතිශතය 16.90 13.20 11.38 14.25
පෙර පාසල් දරුවන් (අවුරුදු 3-5) බර කිරන ලද ප්‍රතිශතය 77.80 52.20 52.45 80.35
බර අඩු පෙර පාසල් දරුවන් (අවුරුදු 3-5) ප්‍රතිශතය 23.30 17.60 16.97 21.23
සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණය සම්පූර්ණ කරන ලද පාසල් ප්‍රතිශතය 90.00 97.30 97.64 96.10
පාසල් වෛද්‍ය පරීක්ෂණය පවත්වන ලද පාසල් ප්‍රතිශතය 93.40 92.70 96.68 92.28
පාසල් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයේදී ආවරණය කරන ලද සිසුන් ප්‍රතිශතය 90.80 79.10 80.01 78.23
ආබාධ සහිත ළමුන් ප්‍රතිශතය 41.10 39.30 33.30 34.90
පවුල් සංවිධාන ක්‍රමයක් භාවිතා කරන යෝග්‍යතා පවුල් ප්‍රතිශතය (සියලුම පවුල් සංවිධාන ක්‍රමවලින්) 64.90 65.80 65.32 66.45
නවීන පවුල් සංවිධාන ක්‍රමයක් භාවිතා කරන යෝග්‍යතා පවුල් ප්‍රතිශතය 55.40 56.20 55.93 57.01
ස්වාභාවික/සම්ප්‍රදායික ක්‍රම භාවිතා කරන යෝග්‍යතා පවුල් ප්‍රතිශතය 9.50 9.60 9.40 9.44
පවුල් සංවිධාන ක්‍රමයක් භාවිතා කළ යුතු නමුත් භාවිතා නොකරන යෝග්‍යතා පවුල් ප්‍රතිශතය 7.10 6.80 6.55 6.22
ගැබ්ගෙල පිළිකා ස‍ඳහා පරීක්ෂා කරන ලද අවුරුදු 35 කාන්තාවන් ප්‍රතිශතය 33.90 34.60 41.80 50.60
නවජන්ම මරණ අනුපාතය (සජීවී උපත් 1000ට) 6.50 6.20 6.59 5.80
ළදරු මරණ අනුපාතය (සජීවී උපත් 1000ට) 8.80 8.60 9.16 8.20
මලදරු උපත් අනුපාතය (උපත් 1000ට) 6.40 5.90 6.54 5.92
අවුරුදු 05ට අඩු දරුවන්ගේ මරණ අනුපාතය (සජීවී උපත් 1000ට) 9.90 9.90 10.75 9.27
මාතෘ මරණ අනුපාතය (සජීවී උපත් 100,000 ට) 32.50 32.00 33.70 0.00