புள்ளிவிபர வரைபடங்களாக பார்க்க குறிகாட்டியின் மீது சொடுக்குக
மாவட்ட ஒப்பீட்டினைப் பார்க்க ஆண்டின் மீது சொடுக்குக
குறிகாட்டி 2013 2014 2015 2016
சனத்தொகை 21,635,236 21,666,784 20,868,762 21,164,458
பிறப்பு வீதம் 17.90 16.90 17.90 16.90
Percentage of pregnant mothers registered before 8 weeks of gestation 75.40 76.20 77.08 78.47
கணக்கிடப்பட்ட பிறப்பு 5.30 4.90 5.25 4.85
8 வாரங்களுக்கு முன் பதிவுசெய்யப்பட்ட கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் 33.30 32.70 32.68 32.71
8-12 வாரங்களுக்கு முன் பதிவுசெய்யப்பட்ட கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் 2.80 3.70 2.41 2.13
Percentage of pregnant mothers protected for Rubella 97.00 98.20 97.57 96.63
பதிவுசெய்யப்பட்ட இளம் (20 வயது) கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் 99.90 97.70 99.30 100.00
Percentage of Mothers tested for VDRL at the time of delivery 99.70 98.00 98.66 100.00
Grouping and Rh coverage among pregnant mothers 99.90 97.80 98.98 100.00
Percentage of pregnant mothers visited at least once at home by Public Health Midwife (PHM) 91.30 90.20 88.49 91.07
Percentage of pregnant mothers attending clinics at least once during pregnancy 94.80 95.50 94.65 94.70
Average number of clinic visits by a mother 6.60 6.30 6.42 6.50
Percentage of pregnant mothers with low BMI as it is on or before 12 weeks of gestation 23.00 23.50 20.20 18.80
Percentage of mothers reported with antenatal morbidities 21.20 20.70 27.04 32.10
Percentage of institutional deliveries 99.90 99.70 99.90 99.90
Percentage of home deliveries registered 0.10 0.09 0.09 0.10
Percentage of deliveries with LSCS 31.00 32.10 34.53 36.30
Percentage of untrained deliveries reported 0.08 0.05 0.06 0.08
Percentage of post partum mothers receiving at least one home visit within the 1st 10 postpartum days 92.20 90.70 92.75 92.80
Average number of postnatal visits within first 10 days 1.70 1.70 1.73 1.70
Percentage of postpartum mothers visited by PHM at or around 42 days 76.70 74.30 75.62 79.00
Percentage of postpartum mothers receiving Vitamin A megadose 87.10 80.90 93.31 96.40
Percentage of pregnant mothers reported postnatal morbidities 11.50 10.20 11.28 10.80
இருதய நோய்கள் 63.90 58.00 53.74 53.35
Percentage of infants making at least one clinic visit 99.60 99.10 100.00 100.00
Average number of clinic visits for an infant 5.20 5.30 4.50 4.70
Percentage of children received Vitamin A mega dose at 18 months 70.70 71.90 74.89 80.60
குறைந்த பிறப்பு எடை 71.40 73.10 74.47 90.50
Percentage Low Birth Weight 13.30 12.20 11.36 11.20
Percentage of infants weighed 85.70 84.00 88.16 88.50
Average number of weighing per infant during a year 10.00 10.20 10.66 0.00
Percentage of infants who are underweight 7.60 5.80 6.94 6.47
Percentage of young children (1-2 years) weighed 79.30 77.10 80.19 79.20
Percentage of young children (1-2 years) who are underweight 16.90 13.20 11.38 14.25
Percentage of preschoolers' (3- 5 year) weighed 77.80 52.20 52.45 80.35
காய்ச்சல் 23.30 17.60 16.97 21.23
Percentage of schools in which Health Survey completed 90.00 97.30 97.64 96.10
Percentage of schools in which School Medical Inspection conducted 93.40 92.70 96.68 92.28
Percentage of children screened at School Medical Inspection 90.80 79.10 80.01 78.23
Percentage of children with defects 41.10 39.30 33.30 34.90
Percentage of eligible families using any contraceptive method (All methods) 64.90 65.80 65.32 66.45
Percentage of eligible families using modern methods 55.40 56.20 55.93 57.01
Percentage of eligible families using traditional methods 9.50 9.60 9.40 9.44
Percentage eligible families with unmet need for family planning 7.10 6.80 6.55 6.22
Percentage of women in 35 year age cohort screened for cervical carcinoma 33.90 34.60 41.80 50.60
Neonatal Mortality Rate (1000 live births) 6.50 6.20 6.59 5.80
Infant Mortality Rate (1000 live births) 8.80 8.60 9.16 8.20
Still Birth Rate (per 1000 births) 6.40 5.90 6.54 5.92
Under Five Mortality Rate (1000 live births) 9.90 9.90 10.75 9.27
Maternal Mortality Rate (100,000 live births) 32.50 32.00 33.70 0.00